Parish Register Heading Example for Norway

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Early parish registers in Norway had no uniform format. By ordinance, a printed form was developed and was in use in most of the parishes from 1814. An improved form was printed in 1820, but was not taken into use in most parishes until the 1830's. Yet another form, with more specific information, was used from 1877. Small variations in wording may occur for different areas of the country. These different format column headings with English translation will help you read the Norwegian parish registers.

View or download a PDF version of Parish Register Headings for Norway: File:Parish Register Headings for Norway.pdf

Document Headings 1814[edit | edit source]

=[1814] Fødte Mandkjøn/Qvindekjøn.[edit | edit source]

No.


Aar

og Datum.

Barnets fulde Navn. Daabs Datum en- ten i Kirken eller hjemme.. Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl. Faddernes Navn, Stand og Opholds-sted. Hvor anført i det almin-

delige Jevn- førelses-Re- gister.

Anmærk-

ninger.


[1814] Birth Male/Female.[edit | edit source]

Entry

No.


Year and date. Child’s full name. Baptism date. Parent’s names, class, occupation, and

address.

Witnesses’ names, class & residence. Where recorded in the general register. Re-marks.[1814] Døde Mandkjøn/Qvindekjøn.
[edit | edit source]


No.


Døds-dagen. Begravelses-

Dagen.

Den Dødes For- og Til- Navn. Stand, Haandtering og Opholds-sted. Alder. Hvor anført i det Almindelige

Jevnførelses

- Register.

Anmærkning-er.[1814] Death Male/Female.[edit | edit source]


Entry

No.

Death date. Burial date. Deceased’s first and last name. Status, occupation and residence. Age. Whererecorded in the general register. Remarks.[1814] Copulerede.
[edit | edit source]


No. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering

og Opholdssted.

Brudens Navn, Alder, Haand-tering. Hvem Forlov-erne. Vielses-

dagen.

Om forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillingens Datum. Hvoranført i det alminde-ligeJevn-

førelses Register.

Anmærk-

ninger.[1814] Marriage.[edit | edit source]


Entry

no.

Bridegroom’s

name, age, occupation and residence.

Bride’s name age and occu-pation. Names of bonds-

men.

Marriage date. Married in the Church or in the home, if at home date of permission. Where

recorded in the general register.

Remarks[1814]Confirmerede (Drenge/Piger).
[edit | edit source]


No. Confirmantens Navn og Opholdssted. Forældrenes eller Huus- bonden, Pleie- forældrenes Navn og Boepæl. Confirmantens Alder efter Dag og Datum, udviist ved Døbe Attest. Dom angaaende Kundskab og Opførsel. Naar og

af hvem vaccineret.

Hvor anført

i det alminde-

lige Jevn-

førelses Register.[1814] Confirmation (Boys/Girls).[edit | edit source]


Entry

No.

Name and residence of person

confirmed.

Parents, or employer, foster parents, name and residence. Age based on certificate of christening. Judgement regarding knowledge and behavior. When and by whom

vaccinated.

Where recorded in the general register.
[1814] Afgangs-Lister Afgaaede fra Sognet formedelst Bortreise.[edit | edit source]


No. Navn. Alder. Haandtering. Hvorhen bortreist. Hvor anført i det almindelige Jevnførelses-Register. Anmærkninger..

[1814] Removals from the Parish.[edit | edit source]


[1814] Tilgangs-Lister Ankomne til Sognet.[edit | edit source]


No. Navn. Alder. Haandtering. Hvorfra ankomne. Hvor anført i det alminde- lige Jevnførelses-Register. Anmærkninger.[1814]Arrival to the Parish.[edit | edit source]


Entry

No.

Name. Age. Occupation. Former

residence.

Where recorded in the general register. Remarks.
Document Headings 1820[edit | edit source]


[1820] A. Døbte.
[edit | edit source]


No. Den

opgivne

Fødsels

Datum.

Daabs-

Datum.

Barnets

fulde

Navn.

Om

ægte

eller

uægte

født.

Dets for-

ældres

fulde Navn,

borgerlige

Stilling og

Op-holdssted.

Faddernes

Navne.

Om og af hvem hjem-

me-døbt.

Ved uægte Børn, af hvem Op-

gaven er skeet,

enten af Barne-

moderen,

eller hvilket bekjendt og agt-

værdigt Medlem af Menigheden.[1820] A. Christenings.[edit | edit source]


Entry

No.

Reported

birth

date.

Baptism

date.

Child’s

full

name.

Legimate

or Il-

legimate

birth.

Parents’

names, status

and residence.

Wit-nesses’

names.

Who

per-

formed

baptism

if at

home.

Illegimate

children reported

by child’s

mother or a

parishioner.
[1820] B. Confirmerede (Drenge/Piger).[edit | edit source]


No. Confirmations-

dag.

Confirmandens

fulde Navn.

Alder. Føde-

sted.

For-

ældre.

Christen-doms Kund-

skab og Flid

m.v.

Naar havt de naturlige Kopper eller vaccineret. Attest derom.[1820] B.Confirmed (Boys/Girls).[edit | edit source]


Entry

No.

Confirmation day. Full name

of person

confirmed.

Age. Place of

birth.

Parents. Religious

knowledge

and diligence.

When a person had smallpox or was vaccinated.

Rec. of proof.

C. Ægteviede [1820]. C. Married [1820].
1. No. 1. Entry number.
2. Vielsedag. 2. Marriage date.
3. Brudgommens Navn og Stand.

Brudens Navn.

3. Groom’sname and status.

Bride’s name.

4. Brudgommens Føde og Opholdssted.

Brudens Fødested.

4. Groom’s birthplace. Residence.

Bride’s birthplace.

5. De Viedes Alder. 5. Their ages.
6. Brudgommens Faders Navn. 6. Groom’s father’s name.
7. BrudensFaders Navn. 7. Bride’s father’s name.
8. Forlovernes Navne og Opholdssted. 8. Bondsmen’s names and residence.
9. Tillysningsdagene. 9. Dates of banns.
10. Af hvem Tillysningen er forlangt. 10. Person requetsing banns.
11. Hvis Tillysning ei har fundet Sted,efter hvilken Bevilling eller af hvad lovlig Aarsag. 11. If the banns were not declared, state the

reason.

12. Naar havt de naturlige Kopper eller vaccinerede, Attest derom. 12. Smallpox or certificate of vaccination.
13.Hvis Brudgommen er Embedsmand,har Pension, eller Vartpenge, hvad Legitimation for indskud i Enkekassen 13. If the groom is an official and has a pension or ½ salary, what proof has he for giving to widow’s fund.
14. Om nogen af dem har været gift før, og hvorledes da det foregaaende Ægeskab er ophørt, samt om lovligt Skifte er holdt. 14. If any former marriage, why dissolved,

and if probate settlement.
[1820]  D. Begravede og Dødfødte
[edit | edit source]

No. Denop-

givne

Døds-

dag.

Begravel-

ses:

Datum.

Den

Begrav-

edes

fulde

Navn-

og Stand


Alder. Opholds-

sted.

Om død af

smitsom Syg-

dom, og da

hvilken, eller

ved ulykkelig hendelse.

Dødfødte
Den opgivneFødsels

Datum.

Den Død-

fødtes

For-ældre.

Naar og af hvem An-

givelsen

er skeet.


[1820] D. Burials and Stillborn.[edit | edit source]


Entry

No.


Death

date.


Burial

date.


Full name

and status

of the

deceased.

Age.


Resi-

dence.


Cause of death,

contageous

disease or

accident.


Stillborn
Date of

birth.


Names of

parents.


When and

by whom

reported.[1820] E. Indflyttede (ogsaa Børn).[edit | edit source]


No. Opgiven Datum. Navn. Alder. Opgiven

Hensigt med

Indflytningen.

Fra hvilket Sted indflyttet, og

hvor født.


Hvor den

Indflyttede

opholder sig.

Med-

bragte

Attester.


[1820]E. Arrivals (also children).
[edit | edit source]


Entry

No.


Date. Name. Age. Reason for

arrival.

Former residence

and birthplace.


Where person

is living.

Any certificates.
[1820] E. Udflyttede (ogsaa Børn).[edit | edit source]


No. Opgiven

Datum.


Navn. Alder. Til hvad Sted.

[1820] E. Removals (also children).[edit | edit source]


Entry No. Date.


Name. Age. Moving to.


[1820] F. Vaccinerede.[edit | edit source]


No. Attestens

Datum.

Den Vaccineredes

Navn.

Alder. Faders Navn. Føde og

Opholds-

Sted.


Vac-

cinators

Navn.


Anmærk-

ninger.[1820] F. Vaccination.[edit | edit source]


Entry

No.

Certificate

date.


Name of

person vaccinated.


Age. Father’s

name.

Place of birth

and residence.


Name of

vaccinator.

Remarks.
Document Headings 1877[edit | edit source]


A. Levende Fødte [1877]. A. Levende Fødte [1877].A. Living Births [1877]. A. Living Births [1877].


1. Mandkjøn/Kvindekjøn.1. Males/Females

No. Entry number.


2. Fødsels - Datum.2. Birth date.


3. Daabsdatum (ogsaa for Hjemmedøbte).3. Baptism date (also for home baptism).


4. For Hjemmedøbte: Daabs - Stadsfæstelses-4. Confirmation date (for home baptism).

Datum.


5. Barnets fulde Navn.5. Child’s full name (given names).


6. Forældrenes fulde Navne og borgerlige 6. Parent’s full name and status (occupation).

Stilling. (Næringsvei).


7. Forældrenes Bopæl.7. Parents’s residence.


8. Forældrenes Fødselsaar. Faderens / Moderens8. Parents’s year of birth. Father / Mother.


9. Faddernes Navne og borgerlige Stilling.9. Witnesses’ names and status.


10. Om ægte eller uægte født.10. Born in or out of wedlock.


11. Anmærkninger (saasom: a) i Tilfælde af11. Remarks. If home christened who

Hjemmedaab, hvem der har forrettet samme, performed the christening, and the name

med Tilføielse af to Daabsvidners Navne, og of the two witnesses, and b) if illegitimate

b) ved uægtefødte Børn Anmelderens Navn m.V.) birth, the name of the person giving the

information etc.


[1877]B. Dødfødte af Mandkjøn/Kvindekjøn.


No. Fødsels-

Datum.

Om Ægte

eller uægte

født.

Forældrenes

fulde Navne og

borgerlige Stilling

(Næringsvei).

Bopæl.
Forældrenes Fødselsaar
Faderens


ModerensAnmærkninger:

(saasom: Naar og af hvem Anmeldelsen er

skeet).[1877] B. Stillborn Male/Female.


Entry

No.

Birth

date.

Legitimate

or

illegitimate.

Parent’s full

name and

(occupation).

Residence.
Parents’ birth year.
Father’s


Mother’s
Remarks.

(Such as by whom the stillbirth was

reported).
[1877] C. Konfirmerte (Drenge/Piger).


No. Konfirmandens

fulde Navn

(ogsaa

Efternavn).


Naar født/ døpt (Aar,

Maaned og Dag).


Fødested (Sogn eller By og paa Landet tillige Gaard). Bopæl (Sogn og Gaard eller i Byerne Gade og Hus-No). Foræld-

renes fulde Navne, borgerlige

Stilling

(Næring-

vei) og Bopæl.

Om havt de

naturlige

Kopper

eller

vak-cineret.

Attest herom.

Anmærk-ninger

(Kon-

firmantens

Kristen-doms-

kunnskab m.V.)[1877]C. Confirmed (Boys/Girls).


Entry

no.

Person’s

full name

(including

surnames).

When born,

christened (year,

month and day).

Birthplace

(parish or city, in the country - name of the farm).

Residence (parish and farm, street and house no. if in the city). Parent’s full names

and status

(Occupation and residence)

If having had small-

pox, or

vac-cination certificate.

Remarks

(religious

know-

ledge,

etc.)
D. I Ægteskab Indtraadte [1877].D. Marriages [1877].


1. No.1. Entry number.


2. Under hvilken Dato er Ægteskabet stiftet.2. Marriage date.


3. Hvilket Gifte: 1ste, 2 det, 3 die osv. Brudg. Brud.3. Which marriage: 1st. 2nd. 3rd. etc. groom

bride.


4. Brudgommens og Brudens fulde Navne.4. Groom’s and bride’s full names.


5. Brudgommens borgerlige Stilling (Næringsvei)5. Groom’s status, occupation and residence.

og Bopæl.


6. Brudgommens og Bruden Fødested.6. Groom and Bride: Birthplace.


7. Brudgommens og Brudens Fødselsaar.7. Groom and Bride: Birthyear.


8. a)Naar og hvor konfirmeret, saafremt Konfir-8. When and where confirmed if in another

ationen er foregaaet udenfor Sognet, og parish.

b) hvor sidst gaaet til Alters.


9. Brudgommens Faders og Brudens Faders fulde9. Groom’s and bride’s father’s full names and

Navne og borgerlige Stillinger (Næringsvei). occupations.


10. Forlovernes Navne og Bopæl.10. Bondsmen’s names and addresses.


11. Tillysningsdagene eller, saafremt Tillysning ei 11. Date of banns published or if not, what

har fundet Sted, efter hvilken Bevilling. license.


12. Legitimation for Indskud i Enkekassen samt for 12. Permission to marry, also proof of payments

Giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges. in widow’s pension fund.


13. Hvis nogen af Brudefolkene har været gift før,13. Any former marriages, why dissolved and if

hvorledes da det foregaaende Ægteskab er probate settlement done.

opløst, samt om lovligt Skifte er holdt.


14. Anmærkninger (deriblandt Oplysninger om:14. Remarks: a) Vaccination for couples not

a. Vakcination for de Brudefolks Vedkommede, confirmed in the country: b) If not state

der ikke ere konfirmerede her i Landet; church, which church; c) Bride’s home if

b. hvilket Kirkesamfund Brudgom eller Brud outside parish; d. Couple’s relationship.

tilhører, forsaavidt han (hun) ikke er Medlem

af Statskirken og c. udensogns Brudes Hjemsted.).E. Døde [1877]. E. Death [1877].


1. Mandkjønd/Kvindekjøn.1. Male/ Female.


2. No. 2. Entry number.


3. Døds Datum.3. Death date.


4. Når begravet/Jordfæstet4. When buried/interred.


5. Den Dødes fulde Navn og borgerlige Stilling5. The deceased person’s full name, status,

(Næringsvei) med Tilføiende for Voxnes occupation and if single married or

Vedkommende af Oplysnig om han (hun) var divorced.

ugift, gift, Enkemand, (enke) elller fraskilt.


6. Ved gifte Koner: Mandens, ved Børn: Faderens6. If married woman: give husbands; if a child:

Navn og Stilling. give father’s name and status.


7. Fødsels-Aar/ Maaned/ Dag (for Børn indtil 5 Aar7. Birth: year, month, day (for children up to 5

Samt Værnepligtige). years old and if military enlistment).


8. Fødested og for værnepligtige Mandskaber 8. Place of birth and if military enlistment,

tillige: Naar og hvor konfirmeret. when and where confirmed.


9. Bopæl.9. Residence.


10. Opgiven Dødsaarsag.10. Cause of death.


11. Har Læge været tilkaldet under Afdødes sidste11. Was doctor called during last illness.

Sygdom?


12. Er Dødsfaldet anmeldt af Vedkommende for 12. Has the probate court received notification.

Skifteretten (Lensmanden)?


13. Amærkninger.13. Remarks.[1877] F. Innflyttede (ogsaa Børn).


No. Naar indflyttet. Hvorfra. Den Indflyttedes

fulde Navn og borgerlige Stilling.

Hvor bosat.

(Paa Landet: Gaard, i By: Gade og Huus-No.)

Fødselsaar. Indholdet af medbragte Attester

(navnlig angaaende Fødested, Daab, Konfir-

mation og

Ægteskab.[1877] F. Arrivals (also children).


Entry no. Date of arrival. From where. Full name and status of person moving in. Where residing (in country:

farm. In city: street and house number).

Birth year. Contents of certificate

(especially concerning birthplace,

christening and

marriage).
[1877]G. Udflyttede (ogsaa Børn).

No. Naar udflyttet. Hvorhen. Den Udflyttedes fulde Navn og borgerlige Stilling. Fødselsaar. Indholdet af meddelte Attester og Attestens Datum.

[1877]Removal (also children).

Entry no. When moved. Moving to. Full name and status of person moving. Birth year. Contents and date of certificate.

|}