Att söka vidare

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Att söka efter källor och register till källor 

Landsarkiven

Stadsarkiven

Webb-adresser till landsarkiv, länsbibliotek och länsmuseer

Några mer frekvent använda svenska källor

Om landsarkivens personregister till "sina" bestånd av arkivalier

Att söka efter register via SVAR, GENLINE eller Arkivdigital

Att söka efter register förda av andra än Riksarkivet och Landsarkiven

Demografiska databaser och föreningar med mera omfattande register

ddss.nu

ddb.umu.se

PLF Oskarshamn

Släktdata

Digiarkiv

Glimten

Via Internet sökbara register kopplade till skannad boksida

Folkräkningarna                - SVAR

Ortregister i husförhörsbok - Arkivdigital

Platser och personer         - Genline

Gotländskt vigselregister   - LA Visby

Förteckningar över de register som finns

Register-sök                      sveriges släktforskarförbund

Om avskrifter

Brunna kyrkoböcker           sveriges släktforskarförbund

Hur hitta register? Några exempel

Vänersborgs stadsbibliotek

Örebro stadsbibliotek

Svensk lokalhistorisk databas

Skellefteå museum

Avfotograferade källor

Att forska i Göteborg, Malmö eller Stockholm

Bra artiklarAtt söka efter källor och register till källor.


För att spara tid vid sökandet av en gård eller en person i omfattande husförhörslängder eller stora buntar med bouppteckningar har man skapat register. Ofta finns det ett gårdsregister inskrivet på något/några blad i början eller slutet av husförhörslängden. Register till bouppteckningar finns ofta fristående från bouppteckningarna. Ibland finner man släktefternamnsregister till husförhörslängder och personnamnsregister till födelse-, vigsel, och begravnings- böcker. Personerna i in- och utflyttningslängder kan även de ha registrerats i alfabetiska register. Registrena kan, beroende av när de upprättades, bestå av kort med ledord som sorterats i kortlådor, eller maskinskriva A4:blad insatta i en vanlig kontorspärm eller inbundna i en pärm.


En del av registerna har filmats (skannats) och finns att tillgå via SVAR:s, Arkivdigitals eller Genlines hemsida. Ett filmat/skannat register kan finnas hos en av dessa tre eller två eller alla tre. Vilka register som finns beror på vad respektive har skannat. Alla register är ej filmade/skannade.


Forskningsprocessen.

Man kan med andra ord dela in forskandet i två olika processer.


     A. Sökandet efter individen.

     B. Sökandet efter arkiv/källor som kan innehålla information om den man söker inklusive sökandet efter om det finns register till aktuellt arkiv.


Mycket av det material som släktforskaren söker i finns i förvar vid våra Landsarkiv. Här finns också ofta nyttiga register att tillgå.


Landsarkiven

Landsarkiven förvarar de originalhandlingar som släktforskaren mest använder som: kyrkoböcker, bouppteckningar, skattelängder, juridiska handlingar med mera. Det finns sju landsarkiv och tre arkiv med landsarkivsuppdrag på följande orter från södra till norra Sverige:


Lund med arkivalier från Blekinge, Halland och Skåne län samt Malmö stadsarkiv med arkivalier från Malmö stad och kommun.


Göteborg med arkivalier från Västra Götalands län (sammanslagning av Göteborg och Bohus, Älvsborg och Skaraborgs län) samt kyrkoböcker på mikrokort från Värmlands län. (Originalkällorna finns hos Värmlandsarkiv i Karlstad).


Karlstad (Värmlandsarkiv) med arkivalier från Värmlands län


Vadstena med arkivalier från Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östgötalands län


Visby med arkivalier från Gotlands län


Stockholm (stadsarkivet) med arkivalier från Stockholms stad och län


Uppsala med arkivalier från Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Dalarnas län samt vissa arkivalier rörande Värmlands län före 1779


Härnösand med arkivalier från Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrlands län samt fastighetsregistret för hela Sverige


Östersund med arkivalier från Jämtlands län. 


Enklaste sättet att få reda på vilka källor som finns i ett landsarkiv och om det finns register till dessa är att besöka landsarkivet. Här finns register över arkivets bestånd och ofta står register till kyrkoböcker, bouppteckningar, domböcker med mera framme på hyllor i forskarexpeditionen så att forskaren själv kan söka i dessa. Givetvis får man hjälp i forskarexpeditionen när så behövs. När man ej kan själv besöka landsarkivet kan man ringa forskarexpeditionen och få hjälp omedelbart om det är en stillsam dag i expeditionen - annars får man kanske vänta eller rent utav återkomma - kanske per brev eller e-post.


Stadsarkiven


Stads- och kommunarkiven bevarar kommunala handlingar tillkomna efter 1862. Där finns ofta folkrörelsearkiven. Malmö stadsarkiv fungerar dessutom som landsarkiv för Malmö kommun. Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv  (Karlstad) har landsarkivsuppdrag.


Webb-adressser till
Webbadresser.png


Landsarkivet i Visby är det landsarkiv som är minst till landyteområde och Landsarkivet i Härnösand har det största landyteområde. Värmlandsarkiv ingår ej i Riksarkivet och är ej heller ett stadsarkiv men förvarar arkivalier från Värmland. Några av arkiven har fått ytterliggare uppgifter utöver vårdandet av arkivalier från dess landyteområde. Så har personalen vid Landsarkivet i Uppsala författat handledningar som gäller för arkiv och källor förvarade i samtliga Landsarkiv. Landsarkivet i Lund har naturligt nog en hel del material om 1600- och 1700- talens krig som Sverige varit inblandat i. Landsarkivet i Härnösand förvarar inskrivningshandlingar får samtliga fastigheter i Sverige för tiden 1933 - 31 maj 2008.


Några mer frekvent användna källor


Här en förteckning över de vanligaste arkiv en släktforskare söker i förvarade vid ett landsarkiv.


Bouppteckningsarkiv Kronolänsmans arkiv

Brandförskäkringsarkiv Kronotaxeringsarkiv

Brevdatabas Kyrkoarkiv

Brukshistorisk databas Landsfiskalsarkiv

By- och gårdsdatabas Mantalsuppgifter och längder

Domstolsarkiv Nobelska arkivet

Enskilda arkiv Polisarkiv

Folkbokföringshandlingar Privata arkiv

Folkräkningar Rotemansarkivet

Fordonsregistret SCB:s födelse- vigsel- avlidna- utdragen

Häradsskrivarearkiv samt utdrag ur Husförhörslängder

Kommunala arkiv Sjöfartsarkiv

Kronofogdens arkiv Skolarkiv

Sockenstämmoprotokoll

Frekventakällor.png
Några mer frekvent användna källor och ungefärlig tidsspan de kan täcka.


Beata Losman har sammanställt en Förvaltningshistorik som redogör för den lokala och regionala förvaltningens utveckling och arkivbildare med syfte att ge kunskap om de lokala och regionala statliga myndigheters arkivbestånd. Historiken är tänk vara ett hjälpmedel för landsarkiv och större kommunala arkiv. Här finner vi det mesta om bestånden. www.arqivariet.here-for-more.info/BeataLosman


Om landsarkivens personregister till "sina" bestånd av arkivalier.


Ofta finns släkt- och personnamnsregister till kyrkoböcker, till bouppteckningar, till domstolsprotokoll i arkivets forskarexpedition. Hur mycket och vad som är filmat/ skannat av detta och därmed tillgängligt via SVAR, Genline eller Arkivdigital skiftar.


Att söka efter regsiter via SVAR, Genline eller Arkivdigital. Då alla tre har introduktioner till och information om hur man söker släktinformation via sina hemsidor hänvisar vi till dem.


                       www.svar.ra.se               www.genline.se                   www.arkivdigital.se


SVARbörja.png


GENLINEbörja.png


ARKIVDIGITALbörja.png</center)


Att söka efter register förda av andra än Riksarkivet och Landsarkiven


Grafregister.png


Demografiska databaser och föreningar med mer omfattande register:


Demografiska databasen i södra sverige har som målsätning att excerpera samtliga notiser över födda, vigda och begravda i Blekinge, Halland och Skåne. www.ddss.nu


Ddss.png


Dbumu.png


Kyrkoboksdatabasen

Kyrkoboksdatabasen (POPUM) är en av världens mest informationstäta demografiska databaser. I denna databas har individdata från olika kyrkoregister, som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopbäcker, lysnings- och vigselbäcker, död- och begravningsböcker, länkats samman. Med denna samlade individinformation är det möjligt att följa individer och familjer över generationer. I kyrkoboksdatabasen finns individuppgifter från kyrkoböcker från Linköpingsregionen, Sundsvallsregionen, Skellefteåregionen, Norrlands inland och från församlingar i svenska Sápmi (Sameland) från slutet av 1600-talet och fram till sekelskiftet 1900.

Sundsvallsregionen innefattar Sundsvalls stad med sexton omkringliggande församlingar
Skellefteåregionen består av ett mindre antal församlingar runt skellefteå stad.
Linköpingsregionen insamlandet av data från Linköpings stad med 35 omkringliggande församlingar pågår.
De sju församlingarna Består av Nedertorenå, Svennegarn, Trosa, Gullholmen, Locknevi och Fleninge.
Norrlands inland Är till ytan vår största region och kommer att bestå främst av församlingarna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, som på 1700-talet dominerades av en samisk befolkning men som under de följande seklen kom att koloniseras med en betydlig inflyttning från övriga Sverige.


Plf.png


Plfdatabas.png


Släktdata.png

Släktdata är en ideel förening vars huvudmål är att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkoböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning. Vi hjälper föreningar och enskilda personer med råd för registrering och gör resultatet fritt sökbart och tillgängligt för släktforskning gratis direkt på internet.Adloggo.png

Arkiv Digital har några sökbara register som nås på www.arkivdigital.se/register. Här finns:

  • Bouppteckningar
  • Frigivna fångar
  • Glädjekvinnor
  • Klockaremål
  • Vigslar

Ett gemensamt vigselregister för flera socknar i ett större område gör det möjligt att finna vigseln för ett föräldrapar som efter vigseln bosatt sig i en annan socken än den där vigseln skedde. Vigslar från följande socknar finns i Arkiv Digitals vigselregister.


Adlista.png

Charta Sigillata: Under åren 1733-1748 fick man i samband med att lysning togs ut hos prästen erlägga en stämpelpappersavgift för lysning till bröllop som benämndes "Charta Sigillata". Årsvis redovisade prästen avgiften till kronan genom utdrag ur lysnings- och vigselboken. Ibland framgår endast pastoratet (två aktuella socknar) lysning kommer ifrån, ibland är det osäkert vilket år som är aktuellt, men avgiften kan vara en ersättning för socknar som idag saknar lysnings- och vigselböcker för nämnd tidperiod.

Advigsel.png

Via bouppteckningen kan generationer säkert kopplas samman då arvtagarna eller förmyndarna för omyndiga barn till den avlidne anges. Ett bouppteckningsregister som är gemensamt för flera socknar kan ibland lösa gåtan vart någon som försvann från sitt boende flyttade.

Adboup.png


Glimten.png


Via internet sökbara register kopplade till skannad boksida.


I SVAR:s folkräkningsregister som består både av ett sökbart register och skannade originalsidor väljer vi slumpmässigt ut en person för att visa dess användning:


Hagström1.png


I bildrutan finns information om den person man markerat i hushållsrutan (ovan):


Hagström2.png


Ett klick på "visa källa" returnerar den skannade originalbilden som kommer från SCB:s utdrag ur Husförhörslängder. Längst ned i bilden nedan finns familjen Hagström.

Hagström3.png


Nedan: Exempel på ortsregister i en husförhörslängd filmat av Arkivdigital


AD05.png


I Genline kan man söka på plats eller person. Sök plats projektet börjar närma sig slutet medan sök person projektet har mer sporadiska registreringar.

Genlineval.png


LAVisby.png Följande Gotländska register finns:
  • Donners Affärsarkiv (Omfattar 8178 utgående brev under åren 1785-1844)
  • Gotländskt vigselregister (Omfattar Gotlands län för åren 1658-1860)
  • Visby dödbok (Omfattar åren 1600-1860)
  • Gotländskt lagfartsregister (Omfattar landsbygden för åren 1820-1875)

Nedan: Ett exempel på en sökning efter Åberg i det Gotländska vigselregistret

LAVisbysök.png


LAVisbyåb.png


Förteckningar över de register som finns.

Några har skapat förteckningar över de register som finns. Ett problem är att hålla förteckningarna uppdaterade. Den som har eller avser att skapa ett register uppmanas därför att anmäla detta till de som för förteckningarna över register.

Regsök.png

Sveriges släktforskarförbunds register till kyrkoböcker och till brunna och förstörda kyrkoböcker som rekonstruerats når man via deras hemsida www.gealogi.se.

Kompletteringar och rättelser.

Sveriges Släktforskarförbund tar tacksamt emot rättelser och kompletteringar till Register-Sök. Klicka på länken nedan och mejla de nya uppgifterna till Carl Szabad, som ansvarar för innehållet i Register-Sök. Register-Sök uppdateras regelbudet.

Hasslöregsök.png
Exempel på sveriges släktforskarförbunds registerkort för Hasslö socken


Sveriges släktforskarförbund har som princip att "Rena avskrifter har bara medtagits undantagsvis då de inte underlättar särskilt mycket, såvida de inte ligger sökbara i datamedium."


Andra föreningar och även enskilda har skapat förteckningar över register. Som till exempel www.palmestal.com/avskrifterOm avskrifter.


Bakom begreppet register döljer sig utdrag ur och ibland fullständiga avskrifter. Det är svårt att säga vad som menas när någon talar om register om det är ett utdrag ur något eller en fullständig avskrift eller ett strikt personnamnsregister med hänvisning till var personen förekommer. Sveriges släktforskarförbund tar av princip ej med manuella register. Registrena, oavsett vem som gjort dem, har sina ofullständigheter. Man får söka igenom föreningars och andras register på den ort man är intresserad av för att därefter undersöka vilken karaktär registret har - utdrag - fullständig avskrift - ingresser. Internetiseringen gör att alltfler register skannas eller att uppgifterna skrivs in i en sökbar databas.


Brunna.png


Sveriges släktforskarförbund har på sin hemsida www.genealogi.se en avdelning som behandlar brunna eller förstörda kyrkoböcker. Man har tips om hur man går tillväga för att rekonstruera kyrkböckerna, exempel på utförda rekonstruktioner och förteckningar över pågående rekonstruktioenr. Här kan man anmäla och söka kontakt med andra för att få igång en rekonstruktion.


                                                Hur hitta register? - Några exempel.


Ibland finns registrena där vi kanske inte väntar oss. Flera släktforskarföreningar "bor" hos sina stadsbibliotek och förvarar då ibland sina register i stadsbibliotekets lokar.


Venersborg.png
(I detta fall har registrena datoriserats och finns att hämta från Släktdatas hemsida)


Orebro.png

Ett intressant personarkiv är Gustav Lööws ägarelängder över alla gårdar i Stora Mellösa socken från medeltiden fram till omkring år 1900.

Lokalhistoria.png


Skellefteåmuseum.png


Orust.png

Avfotograferade källor.


Avfotograferade kyrkoböcker och andra arkivalier ingår ej i gruppen register men väl i sökbara arkivalier. Skivorna med kyrkoböcker från Gullholmen och Käringsöns för- samlingar får representera denna grupp som ej finns i någon förteckning. Man får helt enkelt söka i föreningarna i det område man forskar i för att få vetskap om vad som finns.

OrustCD.png


Att forska i Göteborg, Malmö eller Stockholm


I stora och kraftiga tillväxtområden som Göteborg, Malmö eller Stockholm fungerar inte husförhören i kyrkobokföringen som en bra källa för att knyta samman familjemedlemmerna då familjerna ofta uteblev från husförhören eller bodde endast periodvis i staden. Ofta övervintrade man i staden. När våren kom flyttade man ut till det mer hälsosamma? livet i någon församling utanför staden. Givetvis påverkar flyttandet de spår man lämnar i stadens kyrkobokföring. Som tur är finns det andra källor som man kan tillgripa som kan vara olika för olika städer. Läs mer om några av våra städer genom att klicka på:

Göteborg                  Malmö                StockholmBra artiklar


Att söka och bevara släktens minnen och traditioner är så mycket mer än bara forskandet. Man kommer in på så många andra ämnen och aktiviteter. Bra att veta artiklar kan sökas på olika håll. I den svenska wikipedian finns till exempel:


sv.wikipedia.org/wiki/genealogi

sv.wikipedia.org/wiki/emigration_fr%C3%A5n_Sverige_till_Nordamerika

sv.wikipedia.org/wiki/svenska_1%C3%A4n  (redogör för de svenska länen inklusive avskaffade svenska o danska län

sv.wikipedia.org/landskap (här finns även de svenska landskapen i Finland, Norge, Estland, Lettland och Tjeckien)

sv.wikipedia.org/lista_%C3%B6ver_svenska_h%C3A4rader  (svenska härader)

sv.wikipedia.org/wiki/helgdagar