Swedish Genealogical Words beginning with F

From FamilySearch Wiki
Revision as of 18:53, 27 May 2011 by MorrisGF (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden Portal Page

Swedish English
fabrik factory, mill
fabriksarbetare factory worker
fadder christening witness, godparent
fader father
falla fall, to be killed in war
fallande sot epilepsy
familj family
far father
farbror paternal uncle
farfar paternal grandfather
farmor paternal grandmother
fasta fast, Lent
faster paternal aunt
fattig poor
fattighjon pauper
fattighus poorhouse
f. d. (före detta) former(ly)
feber fever
feberfrossa malaria
februari February
fem(te) five (fifth)
femtio(nde) fifty (fiftieth)
femton(de) fifteen (fifteenth)
finländare, finne Finn
finsk Finnish
fiskare fisherman
fjol (i fjol) last year
fjorton(de) fourteen (fourteenth)
fjärde fourth
fjärdingsman parish constable
flicka girl
flicknamn maiden name
fluss any disease related to fluids
flytta move
flyttningsbetyg certificate of moving
fogde sheriff, bailiff, warden
folio page
fortsättning (forts.) continued
fosterbarn foster child
fosterland native land, fatherland
framför in front of
fredag Friday
frejd a person\'s character, conduct
friherre baron
frossa malaria
fru Mrs.
från from
frånskild divorced
frälse nobility
frälsegård, frälsehemman tax-exempt farm (farm owned by a nobleman who collected the tax)
främmande foreign, strange, belonging to another parish
fröken Miss
fulslag inflammation at the edge of a finger
fylleri drunkenness
fyra four
fyrtio(nde) forty (fortieth)
fältfeber typhoid fever
fältskär assistant army surgeon, barber- surgeon
fältväbel sergeant major
fästehjon betrothed couple, engaged pair
fästekvinna fiancée (female)
fästman fiancé (male)
fästmö fiancée (female)
fästning fortress
född, födda, födde, födelse born, birth
föddes was born
födelse birth
födelsebok birth record
födelsedag birthday
födelselängd birth record
födelseort place of birth
följande following, next
för for
fördelsman person receiving support after giving his estate to another
fördärvad severely crippled
före before
föregående previous, preceding
förelyst banns (in Finland)
förening society
förfäder forefathers
förgiftad poisoned
förhör household examination
förklara declared, explained
förkylning common cold
förlossning delivery (childbirth)
förlovad engaged
förlovning engagement
förmiddag morning, forenoon
förmyndare guardian
förnamn given name
förra giftet previous marriage
förre, (den) former
förrätta perform
församling parish, congregation
församlingsbok clerical survey
första first
första gången first time
förstoppning constipation
försumlighet negligence, neglectfulness
försvarslös unemployed person, vagrant
förteckning list
föräldralös orphan
föräldrar parents

References

FamilySearch. Genealogical Word List, Swedish. Intellectual Reserve, Inc., Salt Lake City, 1997