Sweden Abbreviations in Family History Sources

From FamilySearch Wiki
Revision as of 20:37, 9 September 2008 by LarsonW (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
 Abbreviations (Förkortningar) used in the gazetteer Svenska Orter
Abbreviation Swedish English
a.-b. aktiebolag (-et) joint stock company
abs. absolvera (to) absolve
adm. admonitus (Latin) confirmed
a.f. annan fastighet, andra fastigheter other property (ies)
afl. aflida (to) expire, die
afsk., afsked. afskedade discharge, resigned
allm. allmän (-na) common
ank. ankommande arrived
arb. arbetare worker
arb. bet. arbets betyg work permit
arrend. arrendator tenant farmer
art. artikel (-n) article
arv. arvingar heir(s)
avd. avdelning (-ar) division, part of
avg. avgående leaving
avs. avsöndring (ar) severance, seperated
bandl. bandland group land
banktj:man banktjänsteman bank servant
b.b. bär barnet carried the child at christening
bef. befordrande promotion
begr. begrava bury
bl. a. bland annat (andra) mixed with another
Blek. Blekinge Blekinge (county)
bondeförb. bondeförbundet farming cooperative
borgerl. borgerliga (-a) civil, middle class
brudg. brudgum bridegroom
bröd. bröderna brothers
byggm. byggmästare building contractor
c:a circa about
c:o kompani company
cop. copulerad (Latin) married
cr. crono crown owned
d. den the
dagl. dagligen daily
dir. direktör (er) director (s)
disp. disponeras dispose
distr. distrikt district
distr. vet. distriktsveterinär districts veterinarian
div. diverse diverse
Dmca., Dnca Dominica (Latin) Sunday
d.o. detta/dessa ord this word
d:o det ovan/ ditto the above / ditto

doms., doms:s, doms:or.

domsaga (-s, -or) judicial district
dot., dr. dotter daughter
dr. dräng farmhand, bachelor
drag. dragon light cavalryman
d.v.s. det vil saga that is to say
d.y. den yngre the younger
d.ä. den äldre the older
e. extra extra
eg. egare owner
e.Kr. efter Kristus after Christ
el. eller or
e.m. efter middag p.m.
end. endast only, if only
enk. enka widow
enkl. enkling widower
evang.-luth. evangeliskt-lutherska evangelical lutheran
fabr. fabrikör(er) manufacturer
fad. fader father
fadd. fadder sponsor, witness
f.d. före detta before this
fil.dr filosofie doctor doctor of philosophy
fil.mag. filosofie magister master of philosophy
f. Kr. före Kristus before Christ
fl. flicka girl, miss
f.m. förmiddag morning, a.m.
forts. fortsättning continuation
fr. från from
fris. frisinnad (e) liberal-minded
fr. o. m. från och med from and with
frih. friherre, friherrar baron, lord
frkn. fröken miss of status
f. ö. för övrigt for the rest
fögd., fögder fögderi (er) administrative unit within county for taxing, etc.
följ. följande following
för. föräldrar parents
förb. förbindelse connection
föreg. föregående preceding
förkl. förklaring explanation

förs., förslg.,

församl.

församling parish, congregation 
g. gift married
g.b., G.B. gamla bok old book, previous book
gl. gammal old
gd. gård farm, extate, yard
ges. gesäll apprentice
Gotl. Gotland Gotland (island)
grossh. grosshandlande wholesale dealer
Gävl. Gävleborg Gävleborg (county)
Göteb. Göteborg

Göteborg och Bohus(county)

Hall. Halland Halland (county)
handl. handlande trading
hd., hdt., hds., hdr., hrds.

härad (-et, -s, -er, -ers)

court judicial district (probates)
hem. äg. hemmansägare home owner
herrg., herrg:ar. herrgård (-en, -ar, -arna) Manorial estate
hkr. hästkrafter horsepower
hpl., hplr. hållplats (-en, -er, erna) railroad stopping places
hsm., husm. husman crofter
hust. hustru wife
ib., ibid., ibm ibidem (Latin) the same place, the same as, same
ifr. ifrån. from
ing. ingenjör (-er) engineer
intend intendent intendent
inv. invånare inhabitant
jan, febr. o.s.v. Januari, Februari och så vidare January, February and so forth
jbrf jordbruksfastighet (-en, -er, -erna) farming properties
jbrv jordbrukvärde farming property's value
Jlght., jlghtn., jlghtr. jordbrukslägenhet farming apartments
j:or. junior junior
jvg., jvgr. järnväg (ar) railroad
jvgsförb. järnvägsförbindelse (-r) railroad connection
jvgstn., jvgstnr. järnvägsstation (-en, -er, -erna) railroad station
jägm. jägmästare crown forester
Jönk. Jönköping Jönköping county
Kalm. Kalmar Kalmar county
kappl. kappland kappland
kbm. kubikmeter cubic meter
km. kilometer kilometer
kn., k:en, k:ens, k:er, k:ers kommun (-en, -ens, -er, -ers) municipality
kommunal-nämndsordf. kommunalsnämndsordförande muncipality chairman
kontr. kontrakt contract (land)
Kopp. Kopparberg Kopparberg (county)
kr. kronor crown (monetary unit)
kvkm. kvadratkilometer quadrant kilometer
kyrkl. kyrklig ecclesiastical
köp. köping (-en, -ens, -ar, -ars small market town
köpm. köpman merchant
landsf.-distr. landsfisalsdistrikt land fiscal district
landsh. landshövding governor
lght., lghtn., lghtr. lägenhet (-en, -er) apartment
lib. liberal (-a) liberal
löjtn. löjtnant (-er) lieutenant
m., m:s. meter (-s) meter
m.m. med mera with more
mek. mekanik mechanic
mell. mellersta middle
m. fl. med flere with many
mil. militära military
mm. millimeter millimeter
mod. moderat (-a) moderate
motorf. motorfartyg motor boat
mtl. mantal tax unit of property
månd., tis., o.s.v. måndag, tisdag, och så vidare Monday, Tuesday and so forth
mun. samh., munsamh:en Mundicipalsamhälle (-t, -n) urban district
N. norr north
NO. nordost northeast
NNO. nordnordost north northeast
NV nordväst northwest
NNV nordnordväst north northwest
nr. nummer number
nuv. nuvarande present
O. öst east
ONO. ostnordost east northeast
OSO. ostsydost east southeast
o. och and
omkr. omkring about, around
o.s.v. och så vidare and so forth
past. pastorat diocese
pg., pgr. genning (-ar) penny (coin)
pgld. penningland penny land
postexp. postexpedition parish office
prakt. praktiserande to be in practice
prof. professor (-er) professor (teacher)
prov.-läk. provinsialläkare provincial doctor
reg.ton. registerton registrar
rep.verkstad. reparationsverkstad repair shop
resp. respektive respective
riksd. riksdaler national currency
runst. runstycken part of a rune stone
ryttm. ryttmästare cavalry captain
S. söder south
SO. sydost southeast
SSO. sydsydost south southeast
SV. sydväst southwest
SSV sydsydväst south southwest
samh., samh:en samhälle (-t, -n) community
segelf. segelfartyg sailing ship
sek. sekund second
sekr. sekreterare secretary
s.k. så kallad so called
Skar. Skaraborg Skaraborg (county)
skattm. Skattmästare tax collector
snkgsv (?) skogsvärde forest ranger
skill. skilling (ar) monetary unit
snesl. snesland
soc. socialdemokratisk social democratic
s:or senior senior
spannl. spannland
st. stycken part of
stallm. stallmästare master stableman
stbhs. sterbhus death house
stds. standard standard
Sthlm. Stockholm Stockholm (county)
stn., stnr. station (-en, -er, -erna) station
S:t. Sankt saint
s.å. samma år same year
tankläk. tandläkare dentist
t.ex. till exempel for example
tgslg. tingslag court district
t.h. till höger on the right side
tillverkn tilverkning (one l or two?) manufactured
tomt-o. industriv tomt o. industrivärde store value of merchandise
trädgårdsmäst, trädgårdmästare gardener
tunnl. tunnlandt.v. till vänster to the left

txv., txvn.

taxergindsvärde assessed value
ung. ungefär about
u.p.a. utan personligt ansvar without personal responsibility
uppf. uppförd (-a, -es, uppfört) behavior
Upps. Uppsala Uppsala (county)
utj. utjord out land
v. vice assistant
V. väster west
VNV. västnordväst west northwest
VSV. västsydväst west southwest
vard. vardag weekday
vägh.-dist. väghållningsdistrikt
Värml. Värmland Värmland (county)
Västm. Västmanland Västmanland (county)
ångb.förb. ångbåtsförbindelse steamship connection
äg. ägare owner
Älvsb. Älvsborg Älvsborg (county)
Ö. öst east
ö.h. över havet upper harbor
Ör. Örebro Örebro (county)
Öresl Öresland
Östg. Östergötland Östergötland (county)