Difference between revisions of "Sweden: Church Archive Cataloging Plan"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m (Language)
Line 15: Line 15:
 
| Parish books
 
| Parish books
 
|-
 
|-
| A III
+
| A III  
| Böcker över obefintliga
+
| Böcker över obefintliga  
 
| Books of the those whose whereabouts are not known
 
| Books of the those whose whereabouts are not known
 
|-
 
|-
Line 46: Line 46:
 
G  
 
G  
  
<br>
+
<br>  
  
 
| Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller  
 
| Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller  
Line 52: Line 52:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
H<br>
+
H<br>  
  
<br>
+
<br>  
  
 
| Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc)  
 
| Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc)  
Line 62: Line 62:
 
I  
 
I  
  
<br>
+
<br>  
  
 
| Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter  
 
| Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter  
Line 68: Line 68:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
K I
+
K I  
  
 
| Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar  
 
| Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar  
Line 113: Line 113:
 
| Accounts for summary, reviewing of church assemblies
 
| Accounts for summary, reviewing of church assemblies
 
|-
 
|-
| <br>
+
| <br>  
 
| Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt:  
 
| Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt:  
 
| The divisions under (LI, LII, etc) can be divided as follows:
 
| The divisions under (LI, LII, etc) can be divided as follows:
 
|-
 
|-
| <br>
+
| <br>  
 
| a) Huvudräkning (huvudbok)  
 
| a) Huvudräkning (huvudbok)  
 
| a) Main account (main book)
 
| a) Main account (main book)
 
|-
 
|-
| <br>
+
| <br>  
 
| b) Specialier  
 
| b) Specialier  
 
| b) Specialties
 
| b) Specialties
 
|-
 
|-
| <br>
+
| <br>  
 
| c) Utlåningsbok (skuldbok)  
 
| c) Utlåningsbok (skuldbok)  
 
| c) Lending book (debt book)
 
| c) Lending book (debt book)
 
|-
 
|-
| <br>
+
| <br>  
 
| d) Verifikationer  
 
| d) Verifikationer  
 
| d) Verifications
 
| d) Verifications
Line 138: Line 138:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
N
+
N  
  
 
| Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar  
 
| Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar  
Line 144: Line 144:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
O<br>
+
O<br>  
  
<br>
+
<br>  
  
<br>
+
<br>  
  
 
| Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar  
 
| Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar  
Line 154: Line 154:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
P<br>
+
P<br>  
  
 
| Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)  
 
| Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)  
 
| Other documents and manuscripts (notification books, historical records, and more)
 
| Other documents and manuscripts (notification books, historical records, and more)
 
|}
 
|}
 +
 +
{{H-langs|en=Sweden:_Church_Archive_Cataloging_Plan|name|sv=Förteckningsplan_för_kyrkoarkiv}}
  
 
[[Category:Sweden]]
 
[[Category:Sweden]]

Revision as of 10:03, 16 November 2012

Back to Citing Sources

Letter Code Kyrkoarkiv: Förteckningsplan Church Archive: Cataloging Plan
A I Husförhörsböcker (Katekismilängder) Household Examinations (Catechism record)
A II Församlingsböcker Parish books
A III Böcker över obefintliga Books of the those whose whereabouts are not known
B In-och Utflyttningsböcker In and out moving books
C Födelse-och dopböcker Birth and christening books
D I Konfirmationsböcker Confirmation books
D II Kommunionsböcker Communion books
E Lysnings-och vigselböcker Banns and marriage books
F Död-och begravningsböcker Death and burial books

G


Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller Other existing records (records of those who have done church duty, journal of punishment, population information, statistical tables

H


Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc) Supplemental and public notice books which are about the keeping of church books (HI corresponds to the main division A, HII the main division B, etc.

I


Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter Written Communication (resolutions, decisions, memorials, etc. from the Swedish govenment, the county government, the diocese and other authorities

K I

Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar Minutes and documents of parish meetings (Parish committee)
K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar Minutes and documents of church meetings and church delegates
K III Kyrkoråds protokoll och handlingar Minutes and documents of the church council
K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper Minutes and documents of school councils excluding accounts
K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar Minutes and documents of other committees and boards
L I Räkenskaper för Kyrka Accounts for the church
L II Räkenskaper för Skola Accounts for the school
L III Räkenskaper for fattigvård Accounts for the care of the poor
L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok) Accounts for collection (collection book)
L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål Accounts for other special institutions and purposes
L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma Accounts for summary, reviewing of church assemblies

Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: The divisions under (LI, LII, etc) can be divided as follows:

a) Huvudräkning (huvudbok) a) Main account (main book)

b) Specialier b) Specialties

c) Utlåningsbok (skuldbok) c) Lending book (debt book)

d) Verifikationer d) Verifications
M Handlingar angåenda prästval Documentation concerning priest election

N

Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar Visitation documents (minutes and official reports) and inventory and church lists

OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar Other documents concerning church and cemetery together with religious residences and property (court proceedings, probates, and lease documents, maps and other documents concerning the wage benefits, donation documents, and agendas of the clergy

P

Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm) Other documents and manuscripts (notification books, historical records, and more)