Difference between revisions of "Sweden: Church Archive Cataloging Plan"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 140: Line 140:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
O  
+
O<br>
 
 
  
  
  
 +
<br>
  
 
| Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar  
 
| Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar  
Line 150: Line 150:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
P  
+
P<br>
 
 
 
 
  
 
| Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)  
 
| Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)  

Revision as of 16:19, 17 December 2009

Back to Citing Sources

Letter Code Kyrkoarkiv: Förteckningsplan Church Archive: Cataloging Plan
A I Husförhörsböcker (Katekismilängder) Household Examinations (Catechism record)
A II Församlingsböcker Parish books
B In-och Utflyttningsböcker In and out moving books
C Födelse-och dopböcker Birth and christening books
D I Konfirmationsböcker Confirmation books
D II Kommunionsböcker Communion books
E Lysnings-och vigselböcker Banns and marriage books
F Död-och begravningsböcker Death and burial books

G


Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller Other existing records (records of those who have done church duty, jurnal of punishment, population information, statistical tables

H


Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc) Supplemental and public notice books which are about the keeping of church books (HI corresponds to the main division A, HII the main division B, etc.

I


Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter Written Communication (resolutions, decisions, memorials, etc. from the Swedish govenment, the county government, the diocese and other authorities

K I

Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar Minutes and documents of parish meetings (Parish committee)
K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar Minutes and documents of church meetings and church delegates
K III Kyrkoråds protokoll och handlingar Minutes and documents of the church council
K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper Minutes and documents of school councils excluding accounts
K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar Minutes and documents of other committees and boards
L I Räkenskaper för Kyrka Accounts for the church
L II Räkenskaper för Skola Accounts for the school
L III Räkenskaper for fattigvård Accounts for the care of the poor
L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok) Accounts for collection (collection book)
L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål Accounts for other special institutions and purposes
L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma Accounts for summary, reviewing of church assemblies

Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: The divisions under (LI, LII, etc) can be divided as follows:

a) Huvudräkning (huvudbok) a) Main account (main book)

b) Specialier b) Specialties

c) Utlåningsbok (skuldbok) c) Lending book (debt book)

d) Verifikationer d) Verifications
M Handlingar angåenda prästval Documentation concerning priest election

N

Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar Visitation documents (minutes and official reports) and inventory and church lists

OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar Other documents concerning church and cemetery together with religiouss residences and property (court proceedings, probates, and lease documents, maps and other documents concerning the wage benefits, donation documents, and agendas of the clergy

P

Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm) Other documents and manuscripts (notification books, historical records, and more)