Difference between revisions of "Sweden: Church Archive Cataloging Plan"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 40: Line 40:
 
|-
 
|-
 
| G  
 
| G  
|  
+
| Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller
Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller
 
 
 
 
| Other existing records (records of those who have done church duty, jurnal of punishment, population information, statistical tables
 
| Other existing records (records of those who have done church duty, jurnal of punishment, population information, statistical tables
 
|-
 
|-
Line 50: Line 48:
 
|-
 
|-
 
| I  
 
| I  
| Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter K I Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar K III Kyrkoråds protokoll och handlingar K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar L I Räkenskaper för Kyrka L II Räkenskaper för Skola L III Räkenskaper for fattigvård L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok) <br>L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: a) Huvudräkning (huvudbok) b) Specialier c) Utlåningsbok (skuldbok) d) Verifikationer M Handlingar angåenda prästval N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar P Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)
+
| Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter
 +
| Written Communication (resolutions, decisions, memorials, etc. from the Swedish govenment, the county government, the diocese and other authorities
 +
|-
 +
| K I
 +
| Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar
 +
| Minutes and documents of parish meetings (Parish committee)
 +
|-
 +
| K II  
 +
| Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
 +
| Minutes and documents of church meetings and church delegates
 +
|-
 +
| K III
 +
| Kyrkoråds protokoll och handlingar
 +
| Minutes and documents of the church council
 +
|-
 +
| K IV
 +
| Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper
 +
| Minutes and documents of school councils excluding accounts
 +
|-
 +
| K V  
 +
| Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 +
| Minutes and documents of other committees and boards
 +
|-
 +
| L I  
 +
| Räkenskaper för Kyrka
 +
| Accounts for the church
 +
|-
 +
| L II
 +
| Räkenskaper för Skola
 +
| Accounts for the school
 +
|-
 +
| L III
 +
| Räkenskaper for fattigvård
 +
| Accounts for the care of the poor
 +
|-
 +
| L IV
 +
| Räkenskaper för kollekt (Kollektbok)
 +
| Accounts for collection (collection book)
 +
|-
 +
| L V
 +
| Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 +
| Accounts for other special institutions and purposes
 +
|-
 +
| L VI  
 +
| Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma
 +
| Accounts for summary, reviewing of church assemblies
 +
|-
 +
| <br>
 +
| Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt:
 +
| The divisions under (LI, LII, etc) can be divided as follows:
 +
|-
 +
| <br>
 +
| a) Huvudräkning (huvudbok)
 +
| a) Main account (main book)
 +
|-
 +
| <br>
 +
| b) Specialier  
 +
| b) Specialties
 +
|-
 +
| <br>
 +
| c) Utlåningsbok (skuldbok)
 +
| c) Lending book (debt book)
 +
|-
 +
| <br>
 +
| d) Verifikationer
 +
| d) Verifications
 +
|-
 +
| M  
 +
| Handlingar angåenda prästval
 +
| Documentation concerning priest election
 +
|-
 +
| N  
 +
| Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar
 +
| Visitation documents (minutes and official reports) and inventory and church lists
 +
|-
 +
| O  
 +
| Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar
 +
| Other documents concerning church and cemetery together with religiouss residences and property (court proceedings, probates, and lease documents, maps and other documents concerning the wage benefits, donation documents, and agendas of the clergy
 +
|-
 +
| P  
 +
| Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)
 +
| Other documents and manuscripts (notification books, historical records, and more)
 
|}
 
|}
  
 
[[Category:Sweden]]
 
[[Category:Sweden]]

Revision as of 16:07, 17 December 2009

Back to Citing Sources

Letter Code Kyrkoarkiv: Förteckningsplan Church Archive: Cataloging Plan
A I Husförhörsböcker (Katekismilängder) Household Examinations (Catechism record)
A II Församlingsböcker Parish books
B In-och Utflyttningsböcker In and out moving books
C Födelse-och dopböcker Birth and christening books
D I Konfirmationsböcker Confirmation books
D II Kommunionsböcker Communion books
E Lysnings-och vigselböcker Banns and marriage books
F Död-och begravningsböcker Death and burial books
G Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller Other existing records (records of those who have done church duty, jurnal of punishment, population information, statistical tables
H Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc) Supplemental and public notice books which are about the keeping of church books (HI corresponds to the main division A, HII the main division B, etc.
I Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter Written Communication (resolutions, decisions, memorials, etc. from the Swedish govenment, the county government, the diocese and other authorities
K I Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar Minutes and documents of parish meetings (Parish committee)
K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar Minutes and documents of church meetings and church delegates
K III Kyrkoråds protokoll och handlingar Minutes and documents of the church council
K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper Minutes and documents of school councils excluding accounts
K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar Minutes and documents of other committees and boards
L I Räkenskaper för Kyrka Accounts for the church
L II Räkenskaper för Skola Accounts for the school
L III Räkenskaper for fattigvård Accounts for the care of the poor
L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok) Accounts for collection (collection book)
L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål Accounts for other special institutions and purposes
L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma Accounts for summary, reviewing of church assemblies

Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: The divisions under (LI, LII, etc) can be divided as follows:

a) Huvudräkning (huvudbok) a) Main account (main book)

b) Specialier b) Specialties

c) Utlåningsbok (skuldbok) c) Lending book (debt book)

d) Verifikationer d) Verifications
M Handlingar angåenda prästval Documentation concerning priest election
N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar Visitation documents (minutes and official reports) and inventory and church lists
O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar Other documents concerning church and cemetery together with religiouss residences and property (court proceedings, probates, and lease documents, maps and other documents concerning the wage benefits, donation documents, and agendas of the clergy
P Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm) Other documents and manuscripts (notification books, historical records, and more)