English to Swedish Genealogical Words beginning with S

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:29, 10 February 2015 by Murphynw (talk | contribs) (Text replace - "Back to Sweden" to "Back to Sweden")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Back to Sweden

English Swedish
sailor, seaman matros
sailor, seaman sjöman
Saturday lördag
saw setter sågställare
saw, sawmill såg
scarlet fever scharlakansfeber
school skola
schoolteacher skollärare
sea pilot lots
seaman, sailor båtsman
second cousin syssling, tremänning
second, others andra
seizure(s) anfall
sentence, judgment dom
September september
sergeant major fältväbel
servant tjänare
servant, civil servant betjänt
serves tjänar
service, employment tjänst
settler nybyggare
seven sju
seventeen (seventeenth) sjutton(de)
seventh sjunde
seventy (seventieth) sjuttio(nde)
sex, gender kön
sharpshooter skarpskytt
she hon
sheriff länsman
shoemaker skomakare
shortness of breath, asthma andtäppa
siblings syskon
sick sjuk
sickness sjukdom
signature underskrift
since sedan
sister syster
sister-in-law svägerska
six sex
sixteen (sixteenth) sexton(de)
sixth sjätte
sixty (sixtieth) sextio(nde)
skipper skeppare
small town köping
smallpox koppor
smallpox smittkoppor
society förening
soldier soldat
soldier knekt
soldier for a district in a parish rotesoldat
soldier's contract of enrollment knektekontrakt
someone, anyone någon
something, somewhat något
son son
son-in-law måg
son-in-law svärson
son\'s daughter, granddaughter sondotter
son\'s son, grandson sonson
son\'s wife, daughter-in-law sonhustru
source of livelihood, business, industry näringsfång
south syd
south (southern) söder (södra)
special särskilda
spinner spinnare
state, realm rike
stated, given, declared uppgavs
status, condition stånd
step- styv-
stepson styvson
steward of a castle or manor (1829), bailiff or sheriff (1889) fogde
stillborn dödfödd
stomach disease magsjukdom
stomachache magvärk
stonecutter stenhuggare
street gata
stroke slag(anfall)
stroke, cerebral hemorrhage hjärnblödning
suffocation kvävning
suicide självmord
summer sommar
Sunday söndag
supplement, enclosure bilaga
support after giving up an estate undantag
surname efternamn
survivor(s) överlevande
Sweden Sverige
Swedish svensk
swelling, bloating svullnad
swelling disease fluss

References

FamilySearch. Genealogical Word List, Swedish. Family History Department, Salt Lake City, 1997