To request editing rights on the Wiki, click here.

User:SvareJM/Sandbox/Transcription

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Transcription test[edit | edit source]

Source


Two Columns With Numbered List[edit | edit source]

 1. Skifte-forrentning
 2. Efter
 3. afg. huusmand Mads Christensen Schov i Sønder Westud
 4. sluttet den 23 Janr. 1778
 5. Anno 1778 den 23de Janr blev foretaget lovlig skiftes
 6. holdelse af underskrevne Knud Lind forvalter ved Nordfeld
 7. i følge den ved Møenboe Herrets ting skeedte tillysning
 8. efter huusmand afganne Mads Christensen Schov i Sønder
 9. Westud imellem hans efterladte Enke Margrete Jens
 10. datter med Laugværgen hendes broder Jørgen Jensen gaard-
 11. mand i Pollerup paa den eene og den Sal: mands efterladte
 12. børn paa den anden siide, som er først i ægteskab med
 13. Ellen Jensdatter een søn Christen Madsen gaardmand i Søn-
 14. der Westud een ditto Jens Madsen huusmand ibidm een ditto Niels
 15. Madsen 28 aar og een ditto Hans Madsen 25 aar een datter
 16. Mette Madsdatter gift med Hans Jessen i Steege een ditto
 17. Karen Madsdatter 40 aar gl. og 2: i ægteskab med sal. Mette
 18. Hans Datter Een datter Ellen Kirstine 14 aar gl: og 3die i ægte-
 19. skab med Enken Margrete Jensdatter Een Søn Rasmus
 20. Madsen 6 aar Een Ditto Jørgen Madsen 3 aar og een Datter
 21. Anne Mette Mads Datter 9 aar gl.: Ved Skiftet var
 22. nærværende paa Egne og med Sødskendes vegne Sønnerne
 23. Christen, Jens, Niels og Hans Madsen og paa de i 2 og 3die
 24. aegteskab vaerende umlyndige blev beskikket som Formyn-
 25. der Gaardmand Lars Seie i Raabymagle hvor efter
 26. skifte i overvaerlese af Jens Knudsen i Elmelunde og
 27. Nils Pedersen af Norre Westud blev fortfaret som følger:
 28. Først blev den her paa stervboen den 14de April sidste
 29. holden Registerings Forretning for Skifte Retten oplæste
 30. og Skiftet tilført der Lyder saaledes:
 31. Registerings Forretning efter afdøde Huusmand
 32. Mads Christensen Schov i Sønder Westud til efterretning
 33. imellem Enken og hans Efterladte Børn saaledes
 34. som følger.
 35. <inventory and appraisal in Rigsdalers, marks, & skillings follows>

[page 63]

 1. Og intet mere forrfantes
 2. som kunde vaere Boet til Indtaegt saa bliver dette af os
 3. som Wurderingsmaend sluttet og underskreven. Sønder Wes-
 4. tud den 14 April 1777 - Jens Knudsen, Niels N.P.S. Pedersen.
 5. Dernaest tilspurte Skifte Retten Enken og samtlig til-
 6. stæde værende umyndige arvinger om de vidste noget videre
 7. dette Stervboe til Indtaegt at anmaelde, de da samme vilde
 8. tilkiende give føren Skiftet tog viidere fremgang men
 9. som de dertil samtlig svareded nej, blev Stervboets heele
 10. Indtaegt at beregne med Regesterings beløbet som er 14rdr-"-8s.
 11. Der imod bliver Stervboets udgift følgende
 12. 1. Fordrede forvalter Lind Resterende huus afgifft
 13. til 1775 aars udgang 4-"-"
 14. 2. Kraevede Sønnen Christen Madsen i Sønder Westud
 15. resten af hans ved Skiftet af 3de Decemb 1760
 16. tilfaldne Arv med paaløbende Renter i alt 4-5-8
 17. 3. Ligeledes fordrede Sønnen Jens Madsen resten
 18. af hans ved bemt. Skifte tilfalden arv med 1-4-"
 19. 4. Anmeldte Enken at vaere skyldig for hendes
 20. Sal. mands lig Kiiste 1-"-".
 21. 5. Paastoed Enken vederlaug til sin begravelse imod
 22. hvad hendes Sal. mands hafde kostet som blev anmelt

[Page 64]

 1. med 3-2-"-, men efter boets ringe tilstand
 2. kund ej wiidere allorderes hende end det fra det øvrige
 3. Stervboets udgifter overskydende "-2-2.
 4. 6. Dette skiftes bekostning at anføre saaleedes:
 5. 1. For tillysningen ved tinget "-1-6
 6. 2. For skiftet at holde og give beskriven
 7. paa 4re Ark @ 1 Mk "-4-"
 8. 3. Stemplet Papier til Skifte brevet
 9. 3 ark @ 24 s[chillings] er "-4-8
 10. 4. Maendene for deres umage blev tillagt "-3-"
 11. Summa Stervboens Udgift 14 Rdr 0 Mk 8 sk.
 12. Naar samme legnes med Indtaegten som ligeleedes
 13. er 14-"-8, sees at ej noget kand blive til arv og deeling
 14. imellen Enken og den Sal. mands børn.
 15. Til de anmeldte fordringer og dette skiftes bekostning
 16. blev giort vedbørling udlaeg:

 1. Probate proceeding
 2. after
 3. deceased cottager Mads Christensen Schov of Sønder Westud
 4. concluded the 23 Jan 1778
 5. Year 1778 the 23rd January was transacted a lawful probate
 6. probate proceeding by the undersigned Knud Lind administrator of Nordfeld
 7. following the Møenbo District court required posting
 8. after deceased cottager Mads Christensen Schov of Sønder
 9. Westud between his surviving widow Margrete Jensdatter
 10. with guardian her brother Jørgen Jensen freeholder
 11. of Pollerup on the one and the Blessed man's surviving
 12. children on the other side who are in the first marriage with
 13. Ellen Jensdatter a son Christen Madsen freeholder of Søn-
 14. der Westud a ditto [son] Jens Madsen cottager same place a [son] Niels
 15. Madsen 18 years and a [son] Hans Madsen 25 years a daughter
 16. Mette Madsdatter married with Hans Jessen of Stege a daughter
 17. Karen Madsdatter 40 years old and in the 2nd marriage with deceased Mette
 18. Hansdatter a daughter Ellen Kirstine 14 years old and in the 3rd marriage
 19. with widow Margrete Jensdatter a son Rasmus
 20. Madsen 6 years a [son] Jørgen Madsen 3 years and a daughter
 21. Anne Mette Madsdatter 9 years old. At this proceeding were
 22. present on their own and with brothers and sisters behalf the sons
 23. Christen, Jens, Niels og Hans Madsen, and in the 2nd and 3rd
 24. marriages being minors was appointed a guardian
 25. freeholder Lars Seie of Rabymagle whereafter the
 26. probate in the presence of Jens Knudsen of Elmelunde and
 27. Nils Pedersen of Norre Wesud was conducted as follows:
 28. First was the, here at the death estate, on the 14th April last
 29. held registration proceeding before the probate court read
 30. and the probate presented and reads thus:
 31. Registration after the deceased cottar
 32. Mads Christensen Schov in Sønder Westud to distribution
 33. between his widow and surviving children thus
 34. as follows.
 35. <inventory and appraisal in Rigsdalers, marks, & skillings follows>

[page 63]

 1. And nothing further was found
 2. which could be considered as assets so was this of us
 3. as appraisors concluded and signed. Sønder Wes-
 4. tud the 14th April 1777 - Jens Knudsen, Niels N.P.S. Pedersen.
 5. Next inquired the Probate Court the widow and all
 6. present minor heirs if they knew of anything further
 7. in the household as an asset to report, they together would
 8. notify the director before the probate proceeded any further but
 9. they all answered no, therefore the estate's entire
 10. assets were calculated with the registrations amount to be 14 r[igs]d[ale]r-0 [Marks]-8 s[chillings].
 11. Against that were the estate's expenses as follows
 12. 1. Required administrator Lind the balance of rent
 13. for 1775 4-"-"
 14. Required the son Christen Madsen of Sønder Westud
 15. the rest of his by the probate of 3rd December 1760
 16. designated inheritance with acquired interest in all 4-5-8.
 17. Likewise required the son Jens Madsen the remainder
 18. of his inheritance of same probate the amount 1-4-"
 19. 4. Widow's notification she was liable for her
 20. deceased husband's coffin 1-"-.
 21. 5. The widow claimed compensation for her burial against
 22. what her deceased husband's burial cost at an amount

[ page 64]

 1. of 3-2-"-, but due to the estates meager assets
 2. nothing could be allocated her except the remaining
 3. estate's excess balance of "-2-2
 4. The expenses in holding this probate are as follows:
 5. 1. For registration with the court "-1-6
 6. 2. To hold the probate and provide an inventory and description
 7. 4 sheets at 1 Mark "-4-"
 8. 3. Stamped paper for letter of probate
 9. 3 sheets at 24 s[chillings] "-4-8
 10. 4. The men for their services are provided "-3-"
 11. Total expenses for the estate 14 Rdr 0 Mk 8 sk.
 12. As assets compared with expenses
 13. are 14-"-8 nothing can be allocated as an inheritance
 14. between the widow and the deceased's children.
 15. To the reported claims and the expense of this probate
 16. the following distribution was made:

Wikitable[edit | edit source]

Original Translation
001. Skifte-forrentning Probate proceeding
002. Efter after
003. afg. huusmand Mads Christensen Schov i Sønder Westud deceased cottager Mads Christensen Schov of Sønder Westud
004. sluttet den 23 Janr. 1778 concluded the 23 Jan 1778
005. Anno 1778 den 23de Janr blev foretaget lovlig skiftes Year 1778 the 23rd January was transacted a lawful probate
006. holdelse af underskrevne Knud Lind forvalter ved Nordfeld probate proceeding by the undersigned Knud Lind administrator of Nordfeld
007. i følge den ved Møenboe Herrets ting skeedte tillysning following the Møenbo District court required posting
008. efter huusmand afganne Mads Christensen Schov i Sønder after deceased cottager Mads Christensen Schov of Sønder
009. Westud imellem hans efterladte Enke Margrete Jensdatter Westud between his surviving widow Margrete Jensdatter
010.

Wikitable With Numbered List[edit | edit source]

This doesn't allow for two columns

 1. Skifte-forrentning || Probate proceeding
 2. Efter || after
 3. afg. huusmand Mads Christensen Schov i Sønder Westud || deceased cottager Mads Christensen Schov of Sønder Westud
 4. sluttet den 23 Janr. 1778 || concluded the 23 Jan 1778
 5. Anno 1778 den 23de Janr blev foretaget lovlig skiftes || Year 1778 the 23rd January was transacted a lawful probate
 6. holdelse af underskrevne Knud Lind forvalter ved Nordfeld || probate proceeding by the undersigned Knud Lind administrator of Nordfeld
 7. i følge den ved Møenboe Herrets ting skeedte tillysning || following the Møenbo District court required posting
 8. efter huusmand afganne Mads Christensen Schov i Sønder || after deceased cottager Mads Christensen Schov of Sønder
 9. Westud imellem hans efterladte Enke Margrete Jensdatter || Westud between his surviving widow Margrete Jensdatter