English to Danish Genealogical Words beginning with C

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

English Danish
cabinetmaker snedker
called, named, appointed kaldet
cancer kræft
captain (milit., of horse) ritmester
carpenter tømmermand
carpenter tømrer
carriage, wagon vogn
carried bar
carried baaret
carried forth frembragt
carried to the christening (font) baaret til daaben
carry out, perform udføre
carry, carried bære, bar, baaret
castle slot
category kategori
cathedral domkirke
Catholic katolsk
cattle kvæg
cause aarsag
cause of death dødsaarsag
cavalryman husar, hussar
cavalryman rytter
cemetery, churchyard kirkegaard
census folketælling
certificate attest
certificate of death dødsattest
chest, coffin kiste
chickens (young) kyllinger
chief accountant hovedbogholder
chief county administrator amtmand
child, children barn, børn
child’s baptism barnedaab
childhood barndom
childless barneløs
children børn
children (the) børnene
children of first marriage børn af første ægteskab
child\'s father (the) barnefader
chimney sweep skorstensfejer
choke, strangle kvæle
Christ Kristi, Kristus
Christen (name) xten
christened, baptized døbt
christening (the) daaben
christening, baptism daab
church kirke
church attendance kirkegang
church book, parish register kirkebog
church warden kirkeværge
church year kirkeaar
citizen borger
citizenship borgerskab
city, town, village by
claimant rekvirent
clergyman, clerk klerk
clerk kontorist
clock or watch maker urmager
coach builder karetmager
coachman herskabskusk
coachman, teamster kusk
coal merchant kulgrosserer
coast kyst
cobbler lappeskomager
cobbler skoflikker
colonel oberst
common almindelig
common, joint fælles
communion book communionsbog
complete list of military recruits hovedrulle
concubine, secondary wife medhustru
confirm bekræfter
confirmation konfirmation
confirmed confirmeret
confirmed konfirmerede
congregation menighed
consent samtykke
consent, permission, remind, rememberance minde
consequently, accordingly, therefore, so altsaa
constable, sheriff sognefoged
constipation forstoppelse
consumption, tuberculosis tuberkulose
content indhold
convulsion krampetrækning
cooper bødker
copy holder, leaseholder, farmer fæstegaardmand
copyholder, leaseholder, farmer fæstebonde
copyholder, small holder fæstehusmand
copyholder, tenant gaardfæster
corpse lig
correct ordentlig
cottager with land husmand med Jord
cottager, small farmer husmand
cough hoste
councilman, alderman raadmand
count (nobility) greve
countess grevinde
county amt
county (the) amtet
couple being married brudefolk
court ret
court ting
court district birk
court, law-courts, house domhus
cousin (female) kusine
cousin (male) fætter
cow ko
criminal forbryder
cripple (a cripple) krøbling
crippled, disabled vanfør
current, valid gyldig