Denmark Occupations

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Denmark Wiki Topics
Denmark flag
Beginning Research
Record Types
Denmark Background
Local Research Resources


Knowing an ancestor's occupation can help you distinguish him from other individuals with the same name. In addition, the records associated with his occupation could provide information about his life and family.


Common Danish Occupations[edit | edit source]

For another alphabetized list of occupations, with their English translations, see http://www.folketimidten.dk/gb.htm.

For information on tenant farmers in Denmark, see this article.

A[edit | edit source]

Adel- nobility
Adelig- noble
Adelsmand- nobleman
Adjudant- assistant to a senior officer in the military
Advokat- attorney
Aftægtsfolk- retired people
Aftægtskone- retired woman
Aftægtsmand- retired man
Agent- agent
Almisse- alms, welfare
Almisselem- pauper, welfare recipient
Amme - nurse
Amtmand- chief county administrator
Amtsforratter- county commissioner
Apoteker- pharmacist
Arbejder- worker
Arbejdsmand- worker, laborer
Arvinger- heirs

B[edit | edit source]

Bager- baker
Behersker- ruler, lord, master
Besidder- owner
Bestilling- occupation
Betjent- policeman
Betler, tigger- beggar
Beværter- innkeeper
Birchedomer, Birkedommer- birke judge
Blikkenslager- tinsmith
Boelsmand- farmer, usually holds 4-6 pigs over a summer
Bogbinder - book binder
Boghandler - book seller
Bogholder- bookkeeper, accountant
Bonde- farmer
Borger- citizen
Borgmester- Mayor
Brygmester- brewer
Brændehugger- woodcutter
Brændevinsbrænder- distiller of spirits
Buntmager - furrier
Bydreng- delivery boy
Bygmester- builder
Bypige- delivery girl
Bødker- cooper
Børstenbinder- brush-maker
Bøssemager- gunsmith
Baadebygger- shipbuilder
Baadsmand- boatswain, bosun

C[edit | edit source]

Chauffør- chauffeur/driver


D[edit | edit source]

Daglejer- day worker
Degn- parish clerk, deacon
Degnen- the parish clerk, deacon
Detaillist - retailer
Discipel- pupil
Dommer- judge
Drager- porter, carrier
Dragon- a dragoon (a member of a military unit composed of heavily armed mounted troops)
Dreier, drejer- turner (wood or ceramic)
Dreier-keramisk- ceramic thrower
Dronning- queen

E[edit | edit source]

Ejer- owner
Ekviperingshandler - boutiques/clothing handler
Emigrant- emigrant
Enk. = enke, enkekone- widow
Enkem. = enkemand- widower

F[edit | edit source]

Fabriksarbejder- factory worker
Fange- prisoner
Farver- color dyer
Fattig- poor, indigent
Fattiglem- pauper
Feltskærer- barber-surgeon Fiskehandler- fishdealer
Fisker- fisherman
Foged- bailiff, official, sheriff
Forbryder- criminal
Forhandler- dealer
Forladefoged- baliff of the manor
Formynder- guardian
Forpagter- lessee, tenant
Forvalter- administrator, agent, manager
Fourer- quartermaster sergeant
Frille- mistress, concubine
Frimand- freeholder
Frisør- hairdresser
Frøken- miss., not a peasant woman
Fuldmægtig- attorney, advocate, head clerk
Fyrbøder - stoker/fireman
Fyrmester- lighthouse keeper
Fæstebonde- copyholder, leaseholder, farmer
Fæstegårdmand- copyholder, leaseholder, farmer
Fæstebonde, -mand- leaseholder on a farm
Fæster- person who is leasing
Fårehyrde- shepherd

G[edit | edit source]

Gaardmand- farmer
Garde- guard
Gartner- gardener
Garver- tanner
Gaardbeboer- people living on a farmejstlig
Gejstlig- ecclesiastical
Gesandt- minister
Gevær soldat- rifle soldier
Gjørtlemager- brazier, castings maker
Glarmester- glazier
Godsejer- estate owner
Graverkarl- grave digger
Gravør- engraver
Grenader- infantryman
Greve- count (nobility)
Grevinde- countess
Grosserer- merchant
Grovsmed- blacksmith
Grubearbejder- miner
Grønthandler- greengrocer
Guldsmed- goldsmith
Gæstgiver- innkeeper
Gaardbeboer- people living on a farm
Gårdbruger, gaardbruger- farm owner
Gårdejer, gaardejer- farm owner
Gårdfæster, gaardfæster- leaseholder, tenant
Gårdmand, gaardmand- farmer
Gørtler- brazier

H[edit | edit source]

Handelsmand- merchant, trader, salesman
Handler- merchant
Handelsbetjent- shop assistant
Handskemager- glove maker
Hattemager- hatmaker
Herremand- lord of the manor
Herskabskusk- coachman
Herskerinde- mistress
Hestehandler- horse dealer
Hjulmand- wheelwright
Hovedbogholder- chief accountant
Hovmester- butler
Hugaf- old soldier
Hugger- sculptor
Husar, hussar- cavalryman
Husbonde- husband, head of house
Husejer- owner of house
Husfader- head of the household
Husfolk- small farmers, about a couple
Husholderske- housekeeper
Husmand- cottager, small farmer
Husmand med Jord- cottager with land
Husmoder, huusmoder- wife, homemaker
Hyrde- herdsman, shepherd
Højædle og velbaarne- noble and welborn
Høker- small shop keeper
Håndensarbejdere- manuel workers

I[edit | edit source]

Incassator - collector, collecting money on another's behalf
Inderste- tenant, renter
Indsidder- tenant, renter
Indvandrer- immigrant
Inkassator - collector, collecting money on another's behalf

J[edit | edit source]

Jomfru- maiden, miss., not a peasant woman, virgin
Jordløs husmand- landless cottager
Jordmoder- midwife
Jurist- lawyer
Jæger- hunter

K[edit | edit source]

Kaadbo - like a boelsmand, but will only hold 1-2 pigs over a summer
Kammerjomfru- lady’s chambermaid
Kammerpige- lady’s chambermaid
Karetmager- coach builder
Karl- youth, farmhand
Kioskbud- convenience store messenger/errand runner
Kirkeværge- church warden
Kleinsmed- locksmith
Klerk- clergyman, clerk
Klokker- clock, bell, bell ringer
Koffardiskib- merchantman
Kommis- shop assistant, clerk
Kommunemand- city official
Kongsbonde- farmer working on the king's land
Kromand- innkeeper
Kropsarbejder- manual worker
Kræmmer- shopkeeper
Krøbling- a cripple
Kulgrosserer- coal merchant
Kusk. kudsk- coachman, teamster
Kvæghyrde- cattle herdsman, cowboy
Købmand- merchant, storekeeper

L[edit | edit source]

Land boelsmand- tenant farmer
Landmand-farmer
Landsoldat- soldier
Lappeskomager- shoemaker, cobbler
Laugværge- guardian
Lavværge- widow’s spokesman (guardian)
Lejer- tenant
Lensherre- feudal overlord
Leverandør- supplier, contractor
Lirekassemand - lire player; usually someone with disability who wanders with a lire box to play in farms, markets, etc. and receive payment Logerende- tenant
Læge- doctor
Lærer- teacher
Lærling- student, apprentice

M[edit | edit source]

Madmoder- woman of the house, housewife
Maitresse- mistress
Maler- painter
Malkepige- dairymaid
Marinesoldat- sailor
Matros- sailor
Medhustru- concubine, secondary wife
Medhjælper - assistant
Mejerist- dairyman
Mejerske- dairymaid
Mejerskestyrer - dairy manager
Mester- master (trade)
Minearbejder- miner
Murer- mason
Musiker- musician
Mælkekusk- milkman
Mælkepige- dairymaid
Mø- maid/maiden/virgin
Møbelhandler- furniture dealer
Møllebygger- millwright
Møller- miller

N[edit | edit source]

Nabo- neighbor
Nagtvægter- night watchman
Nedslagte- butcher
Nyfder almisse, nyder almisse- receives alms, welfare
Næringsdrivende- tradesman
Nævning- juror

O[edit | edit source]

Oberst- colonel
Omflakkende- vagabond
Omstrejfer- vagabond, tramp, vagrant
Opvaskepige- scullery maid
Overgartner- head gardener

P[edit | edit source]

Parcellist- holder of a small plot of land
Plovmand- ploughman, 500 kroner note
Portner- doorkeeper, porter
Portvagt- gatekeeper
Positivspiller- organ grinder
Postbud- postman
Pottemager- potter
Prammand- bargeman
Prins- prince
Prinsesse- princess
Provst- rural dean
Præst, præsten- priest, the priest, clergyman, minister

R[edit | edit source]

Rebslager-rope maker
Rector, Rektor- headmaster
Reder- shipowner
Ridder- knight
Ritmester- captain (milit., of horse)
Rodemester- tax collector
Rytter- cavalryman
Røgter- herdsman
Røver- robber, highwayman
Raadmand- councilman, alderman

S[edit | edit source]

Sadelmager- saddle maker
Sagfører, advokat- lawyer
Selvejer- farm owner, freeholder
Skatteopkræver- tax collector
Skibsbygger- ship builder
Skibsfører- ship master
Skibskaptajn- ship master, captian
Skifteforvalter- probate administrator, probate agent
Skoflikker- cobbler
Skoleholder- school master, teacher
Skolelærer- school master, teacher
Skomager- shoemaker
Skorstensfejer- chimney sweep
Skovarbejder- woodman, lumberjack
Skovfoged- forester, forest ranger
Skovløbere- assistant to the Skovfoged
Skovridere- head forester, forest ranger

Skriver- scribe
Skrædder- tailor
Slagter- butcher
Slavehandler- slave dealer
Slusemester- lock keeper
Slusepasser- locksman
Slutter- jailer
Smed- smith
Snedker- cabinetmaker
Sognefoged- parish bailiff
Sognet- the parish
Sognepræst- parish priest, clergyman, minister
Sognepræsten- the parish priest
Soldat- soldier
Soldaten- the soldier
Spillemand- musician, fiddler
Spækhøker - salesman, particularly meats, flour, eggs, etc.
Stenhugger- stonecutter
Studehandler- horsetrader
Stuepige- housemaid
Styrmand- officer
Svend- journeyman
Syersker- seamstress
Sypige- seamstress
Søfolk- seamen, sailors
Søkaptajn- sea captain
Sømand- sailor

T[edit | edit source]

Tandlæge- dentist
Teglbrænder- brick burner
Teglmager- brickmaker
Tehandler- tea dealer
Tjeneste- servant
Tigger, tiggerske, betler- beggar
Tingmanden- court officer
Træskærer-woodcarver
Tyende- servant
Tøffelmager- slipper maker
Tømmermand- carpenter
Tømrer- carpenter

U[edit | edit source]

Uden jord- without land
Underskrevne- signer
Ungkarl, ungk.- bachelor
Urmager- clock or watch maker
Urtekræmmer- grocer


V/W[edit | edit source]

Vagabond- vagabond
Vanfør- crippled, disabled
Varmemester- boilerman
Vaskekone- washwoman, laundress
Vejmand- road man, road mender
Velborn- noble, wellborn
Velærværdig- reverend
Velbyrdige- nobleman
Vinhandler- wine merchant
Vitterligshedsmænd- appraisers
Vognmand- teamster
Vurderingsmand- appraiser
Vægter- night watchman
Værge- guardian
Værtshusholder- innkeeper, tavern owner
Væver- weaver

Æ[edit | edit source]

Ædel- noble
Ældste (religion)- elder (religious title)

Ø[edit | edit source]

ølbrygger - brewer

Professionals
[edit | edit source]

Doctors, lawyers, ministers, and other professionals were educated in Danish schools and universities. Their organizations published biographical lists of members and sometimes histories of their groups.

There are published works for many Danish professions and occupations. Examples are:

  • Carøe, Kristian.Den Danske Lægestand 1479-1900 (Danish doctors 1479-1900); København og Kristiania: Gyldendalske Boghandel og Nordisk Forlag, 1904-1922 (FHL book Scand 948.9 D3ca, film 1,440,235.)
  • Dolleris, Andreas. Danmarks Boghandlere 1837 to 1892 (Danish booksellers 1837-1892); Odense: Det Milo'ske Bogtrykkeri, 1912 (FHL book Scand 948.9 D3d; film 897,409).
  • Skippers and officers


See also the "Biography" section.


Trade Guild Records[edit | edit source]

In Danish society occupations were a measure of social status. Some trades were viewed as more prestigious than others. Many trades, including butchers, tanners, shoemakers, and tailors, were organized into guilds. The purpose of a guild was to provide training of apprentices and otherwise regulate the practice of the trade in the area. Not all trade persons belonged to guilds, and some could have received their training outside the guild.

Guilds were usually established in each city. The records of these guilds contain lists of members, information on journeymen practicing in the town, marriages of journeymen, and advancements from the rank of apprentice to journeyman and from journeyman to mastercraftsman. In addition, contracts between masters and parents of apprentices may be included.

These records are usually found in the city archives or in the possession of the modern guilds, provincial archives, and museums.

Research use: Names of parents and sometimes other family relationships are given, sometimes also children. Useful linkage source.

Record type: Records of merchants, craftsmen, tradesmen, skilled laborers, and persons bound by indenture to serve others for a prescribed period to learn an art or trade.

Time period: 1500 to 1850.

Contents: Names of skilled laborers, craftsmen, and apprentices; age or date of birth; place of origin and residence; family relationships; skills; etc.

Location: City and provincial archives, local museums.

Percentage in Family History Library: about 95%.

Population coverage: 5 to 10%.[1]

The Family History Library has collected some records of some Danish guilds, especially for the larger cities. They are listed in the catalog under—

DENMARK - OCCUPATIONS

DENMARK- [COUNTY] - OCCUPATIONS

DENMARK - [COUNTY] - [CITY]- OCCUPATIONS

Types of Records[edit | edit source]

Lavsprotokoller. These include business items, accounts, may not contain much genealogical information.

Ind-og Udskrivningsbøger. These are copies of contractual agreements.

Medlemsprotokoller. These are lists of guild members.

Tidepengebøger. These are payment of guild member dues. These records are helpful in locating members residences.

Many tradesmen, both Danish and foreign-born, often moved around.

Books about guilds and occupations in Denmark may describe your ancestor's life and trade. Although the Family History Library has few books on guilds, those that are available can be very helpful. For a bibliography of the most important printed works on professions, occupations, and so forth, see the following book:

Fabritius, Albert, and Harald Hatt. Handbog i Slægtsforskning (Handbook in Genealogy). København: J. H. Schultz Forlag, 1963. (FHL book 948.9 D27fh, pages 102-131, 209-210, 223-226.)

Books and microfilms about guilds and occupations, as well as the actual guild records are listed in the FamilySearch Catalog under—

DENMARK - OCCUPATIONS

DENMARK, [COUNTY] - OCCUPATIONS

DENMARK, [COUNTY], [TOWN] - OCCUPATIONS

Citizenship Records[edit | edit source]

In Denmark, a person did not become a citizen by virtue of birth. Citizenship was a valuable privilege that included:

  • Rights to engage in business in a city.
  • Protections under the law.
  • Permission to reside in a city without being expelled.

Citizenship was extended by individual cities to some of their inhabitants, primarily those who wanted to engage in business, and did not pertain to the country as a whole.

Those who received the rights to citizenship were recorded in citizenship books [Borgerskabpprotokoller].

Borgerskabprotokoller. The earliest citizenship books in Denmark date from medieval times, but most are from later centuries. They include information such as names, ages, social and economic status, occupation and training, and sometimes birthplaces and relationships. Until the twentieth century, only males of the middle or upper classes, mostly merchants and tradesmen, were granted citizenship.

Genealogical use of citizenship books is usually limited to the time period before church records. They are also used to help trace migrations not recorded in other records. The Family History Library has obtained copies of some Danish citizenship books. They are listed in the catalog under, for example:

DENMARK, [COUNTY], [CITY] - COURT RECORDS

The original citizenship books are generally kept by the city and may be found in city archives or city halls.

References[edit | edit source]

  1. The Family History Department of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, “Family History Record Profile: Denmark,” Word document, private files of the FamilySearch Content Strategy Team, 1987-1998.