Danish Genealogical Words beginning with S

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

Danish English
Sabbat Sabbath
sadelmager saddler
sagfører, advokat lawyer, attorney
salig deceased, blessed
samfund society
samme same, equal
sammen together
sammenavlede begotten
sammenviede married together
samme sted same place
samtlige all
samtykke consent
seddel slip of paper, note about
seks 6
seks og tyve 26
seks og tyvende 26th
seksten 16
sekstende 16th
selv self
selvejer owner, freeholder
selvmord suicide
selvtilhørig, selftilhørig self-owned
senere later
seng bed
sengeliggende bedridden
separeret separated
September September
session session
side page
siden since, long ago
sidste last
sig himself, herself, oneself, itself
sin, sit, sine his, hers, ones, its
sindssyg mentally ill
sjette 6th
skarlagensfeber scarlet fever
skat tax
skatteopkræver tax collector
skedte happened
skibsbygger ship builder
skibsfører ship master
skibskaptajn ship master, captain
skifte probate
skifteprotokoll probate record
skiftesamling meeting of heirs
skilsmisse divorce
skilt divorced
skoflikker cobbler
skole school
skoleholder school master, teacher
skolelærer school master, teacher
skomager shoemaker
skorstensfejer chimney sweep
skovarbejder woodman, lumberjack
skovfoged forester, forest ranger
skovridere head forester, forest ranger
skriver scribe
skrædder tailor
skøde deed (property)
slag stroke, blow
slagfredsdatter illegitimate daughter
slagfredssøn illegitimate son
slagter butcher
slavehandler slave dealer
slettet removed (released)
slot castle
slusemester lock keeper
slusepasser locksman
slutte finish
slutter jailer
slægt family, lineage, relatives
slægtninge relatives
slægtsbog family book
slægtsforskning genealogy
slægtsnavn family name
slå ihjel kill
smed smith
snart soon
snedker cabinetmaker
sogn, sogne parish
sognebarn parishioner
sognefoged constable, sheriff
sognet the parish
sognepræst parish priest, clergyman, minister
sognepræsten the parish priest
soldat soldier
soldaten the soldier
som who, whom, which, that,
som formynder for børnene as guardian for the children
som mødte who was present
som værge for de umyndige børn as guardian for the minor children
sort black
spillemand musician, fiddler
spædbarn infant, baby
stambøger muster rolls
stamtavle descendancy chart
stand social position
sted place (location)
stedbarn stepchild
stedbørn stepchildren
steddatter, stedsøn, stedmoder, stedfader stepdaughter, stepson, stepmother, stedfather
stednavn local place name
stedsøn stepson
stenhugger stonecutter
stifbarn stepchild
stift diocese
stilling status, position, occupation
stor big, great
studehandler horsetrader
stuehus farmhouse
stuepige housemaid
stum dumb (can’t speak)
summa (Latin) totals
svag weak
svaghed weakness
svend journeyman
svensk swedish
Sverige Sweden
svigerdatter daughter-in-law
svigerfader father-in-law
svigerfader father-in-law
svigerinde, svogerske sister-in-law, (see svogerske)
svigermoder mother-in-law
svigersøn son-in-law
svoger brother-in-law
svogerske sister-in-law, (see svigerinde)
svulst tumor
syd south
syersker seamstress
syg sick
sygdom disease
sypige seamstress
sytten 17
syttende 17th
syv 7
syv og tyvende 27th
syvende 7th
sea, lake
søfolk seamen, sailors
søge search
søkaptajn sea captain
sølv silver
sømand sailor
søn son
Søndag Sunday
sønder southern
sønnedatter son’s daughter
sønnekone son’s wife
sønnen the son
sønnerne the sons
sønnesøn son’s son
søskende siblings
søster sister
saa saw (see), if so, so, sow (seed)
saadan such
saaledes thus