Some features on FamilySearch may be unavailable as we make improvements to the site starting %{weekday}, %{month} %{ordinalDayOfMonth} at %{time} %{amPm} (UTC%{utcPlusMinus}%{utcOffset}) and lasting about %{numberOfHoursOrMins} %{hoursOrMinutes}. We apologize for the inconvenience.

Attention: This site does not support the current version of your web browser. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or install another browser

Skip main navigation

Տեղեկագրքեր, 1792-1918

Manuscript/Manuscript on Film
Armenian
Սոլթ Լեյք Սիթի (ԱՄՆ) : Նկարահանված՝ Յուտայի Տոհմաբանական Միության կողմից, 1995
13 միկրոժֆապակենի երիզի վրա ; 35մմ:

Notes

Արխիվային ձեռագրերի միկրովերարտադրություն՝ Հայաստանի Հանրապետության Նորագույն պատմության Կենտրոնական պետական արխիվ՝ Երեվան:

Օգտագործեք փնտրելու գործիք (արխիվային գրանցում) գտնելու համար, թե որ եկեղեցիները կարելի է գտնել որոշակի հատորում:

To use these records, look at the film(s), which include an inventory. In the inventory, the name of your locality associated with a particular time, will be listed with an archival call number. Find the film containing the call number from the inventory, as listed in the film notes. Somewhere within that item (though not nececessarily at the beginning of the item), you will find your locality and year. Please do not confuse the city of Astrakhan with the uezd (district) of Astrakhan and the guberniya (province) of Astrakhan, all of which bear the same name.

Հայերեն տեքստ:

Contains records of births, marriages and deaths for the parishes of the Armenian Apostolic Church in Astrakhan, Russia. Text in Armenian.

Հայաստանի Հանրապետության Նորագույն պատմության Կենտրոնական պետական արխիվ՝ թ:՝ Ֆ: 52՝ ց: 1:

Subjects

Copies

Call Number
Location
Collection/Shelf
Availability
Call Number
{{copy.call_number}}
Collection/Shelf
{{copy.collection}} {{copy.shelf}} High Density: {{copy.hd_shelf}}, {{copy.hd_shelfmark}}
Availability
{{copy.availability}}

Film/Digital Notes

{{film_note_page_count}}

Film/Digital Notes

Note Location Collection/Shelf Film DGS Format
{{copy.text}}
{{copy.selected_location}}
{{copy.geo_collection}} {{copy.shelf}}

{{copy.items}}
 
This item is available on microfilm at this family history center.
{{copy.text}}
{{copy.selected_location}}
{{copy.geo_collection}} {{copy.shelf}}

{{copy.items}}
 
This item is available on microfilm at this family history center.
{{film_note_page_count}}

About this record

This screen shows the complete catalog entry of the title you selected.

The Film/Digital Notes contain a description of the microfilm or microfiche numbers. Some family history centers and libraries maintain collections of previously loaned microfilms or microfiche. A camera icon indicates items that are digitally available online.

Generally, catalog entries are written in the same language as the original record they describe.

Reasons why microfilms may not yet be available digitally on FamilySearch.org include:

  • The microfilm may be scheduled for future scanning.
  • The microfilm may have been scanned, but have a contractual, data privacy, or other restriction preventing access. FamilySearch makes every effort to enable access dependent on decisions of record custodians and applicable laws.
Change Language
Feedback

Sending...

Feedback was sent.

Can't send feedback. Retry in 5 seconds.