Attention: This site does not support the current version of your web browser. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or install another browser

Skip main navigation

姚氏宗譜 [6卷]

蘭谿東姚家譜|郡馬遺芳姚氏宗譜|姚氏合族續修宗譜|Yao Shi Zong Pu
姚金洪, 姚登福, 姚紀根…[等]首事 ; 姚慎徽撰序
Books/Monographs/Book on Digital Images
Chinese
Salt Lake City, Utah : Digitized by FamilySearch International, 2015

Notes

原書: [出版地不詳 : 出版者不詳], 民國15[1926]年續修. 6冊 : 插圖, 世系表, 人像.

蘭谿始祖(1世) : 姚魁,字元之,號萬松,行萬三,人稱孝廉先生. 原居臨安錢塘江口,後遷蘭谿.

魁公生二子(2世) : 姚燧,字承蕃,號東泉,行千二 ; 姚焞,字承然,行千四(未載).

派祖(3世) : 姚耳順,又名六十,號順翁,行百十(一處作百一). 居本邑河西東井水閣.

六十公生三子(4世) : 姚庠,號松軒,行元十六(長支,居殿前寺山舊屋塘上) ; 姚序,號竹軒,行元二十(居陳家庄下村南䑓山) ; 姚度,號梅軒,行元四九(梅分,居東井樟湖水閣之上).

松軒公生三子(5世) : 姚正孝,行正一(居陳家庄東井水閣) ; 姚正犮,行正二(居東姚) ; 姚正睦,行正五(居東姚).

竹軒公生二子(5世) : 姚正婣,行正四(乾分,居東姚) ; 姚正仁,行正六(坤分,遷居舒南壪下塢).

正一公生二子(6世) : 姚子令,字仕信,行季四(禮分,子孫析置高井,10都朱山等地) ; 姚子承,字似繼,行季十一(樂分,子孫居祖宅上店等地).

正二公生二子(6世) : 姚子文,行季五(射分) ; 姚子明,行季六(止).

正五公生三子(6世) : 姚子順,行季七(御分) ; 姚子平,字似砥,行季九(書分,子孫遷路塘) ; 姚子仁,字似山,行季十五(數分,遷居楊塘顯湖).

梅軒公下派祖(6世) : 姚子溫,字似春,行季一(元分) ; 姚子恭,字似謙,行季三(亨分) ;姚子儉,行季八(利分,子孫析置山東館陶縣德州衛等地) ; 姚子讓,行季十(貞分).

大三分祖(7世) : 姚志善,字以積,行致五. 子溫公四子. 生三子 : 姚文光,字伯輝,行福六(孟分) ; 姚文宦,字伯政,行福九(仲分) ; 姚文廣,字伯業,行福十三(季分).

梅分下族祖(7世) : (元) 姚志良,字以遂,行致六. 子恭公之子. 生二子 : (明) 姚文純,字伯彬 ; 姚文亨,字伯通,行福十八.

顯湖祖(7世) : 姚志學,字時敏,行茂一. 子仁公長子. 遷居顯湖. 生二子 : 姚守繼,字惟善,行文二 ; 姚守紛,惟宗,行文三.

後廳祖(9世) : (明) 姚景正,諱恒守,號毅十五. 文光公長子.

淳安堨村祖(14世) : 姚邦安,行蕃十七. 思昭公(行華十三)之子,景正公5世孫.

祖宅總行派 : 敬祖功盛傳彰美 睦宗裔敦厚淳良.

行派 : 玄宙盈辰宿列張 閏餘成律呂調陽 金珠珍重龍師國 周發平臣化及方.

散居地 : 浙江省蘭谿縣等地.

書名據書簽題編目.

書名頁題 : 蘭谿東姚家譜

版心題 : 郡馬遺芳姚氏宗譜

譜序題 : 姚氏合族續修宗譜

Genealogy of Yao family of Kui gong branch, in Lanxi xian, Zhejiang Province, China to 1926.

Subjects

Surname Subjects

Copies

Call Number
Location
Collection/Shelf
Availability
Call Number
{{copy.call_number}}
Collection/Shelf
{{copy.collection}} {{copy.shelf}} High Density: {{copy.hd_shelf}}, {{copy.hd_shelfmark}}
Availability
{{copy.availability}}
{{film_note_page_count}}

Film/Digital Notes

Note Location Collection/Shelf Film Image Group Number (DGS) Format
{{copy.text}}
{{copy.selected_location}}
{{copy.geo_collection}} {{copy.shelf}}

{{copy.items}}
 
This item is available on microfilm at this family history center.
{{film_note_page_count}}

About this record

This screen shows the complete catalog entry of the title you selected.

The Film/Digital Notes contain a description of the microfilm or microfiche numbers. Some family history centers and libraries maintain collections of previously loaned microfilms or microfiche. A camera icon indicates items that are digitally available online.

Generally, catalog entries are written in the same language as the original record they describe.

Reasons why microfilms may not yet be available digitally on FamilySearch.org include:

  • The microfilm may be scheduled for future scanning.
  • The microfilm may have been scanned, but have a contractual, data privacy, or other restriction preventing access. FamilySearch makes every effort to enable access dependent on decisions of record custodians and applicable laws.
Change Language
Feedback

Sending...

Feedback was sent.

Can't send feedback. Retry in 5 seconds.