int(0)
array(13) {
 ["created"]=>
 string(32) "mKRp6o1VhHkKeMnKXNYLJAtx9tFP3xcu"
 ["hash"]=>
 string(56) "k6Vv75lU1TYLd6TMWNhYJlInpphK2BQmj8h75XeYN1UHE/jjx370FQ=="
 ["key"]=>
 string(56) "zPVrvZUGhGANLarND9heKQkhps5N1BB828h8syKVMldVR6a5lCn1EQ=="
 ["language_front"]=>
 string(4) "m6c="
 ["language_front_tag"]=>
 string(4) "z/o="
 ["search_value"]=>
 string(44) "2uY0tckL1DpPbvCdA8xMflwmqtoPn0hogotqvyPIagQK"
 ["606afc60e344167b99134a7b8c22ce5b-page"]=>
 string(4) "mw=="
 ["606afc60e344167b99134a7b8c22ce5b-perpage"]=>
 string(4) "m6Q="
 ["item-back-1"]=>
 string(392) "hfgyutIEwy0ULPKXBp8UY1Qgq4gbnghyhNhsvy7HOBYBE7LjnSaxV5NwUCPHo/Nla2AuGfaNPoJfxJEyyPaJkScSoQLzOrYCh5r621rlUYDFrTbC/kK6LTJ3DhpX3rz0E7J2cxcAx8nXq0yjlPRAbozzGtzYXRF3t69VTtTXpJ1rDHRVVj9en869W4ULxyUMJs0BZ6FT9YRIhrvh6OoN0Vmm19Yk0ttHoV61qwAbQlrRq51giFlVsURW6hL2VJzy1i/wqM5+yI4X6gx3Zakde932O1IZ7yGc6VzBY4k+zZgSKL+tNLIE7hJODiT9AGERDQALdKtICMKKmVnpv5l+OWoq42Y6HVIYfTeTR8XoWAVDesYoIhvVQR1a4w4nYeX3lKtL/Niz"
 ["item-back-menu-13-1"]=>
 string(392) "hfgyutIEwy0ULPKXBp8UY1Qgq4gbnghyhNhsvy7HOBYBE7LjnSaxV5NwUCPHo/Nla2AuGfaNPoJfxJEyyPaJkScSoQLzOrYCh5r621rlUYDFrTbC/kK6LTJ3DhpX3rz0E7J2cxcAx8nXq0yjlPRAbozzGtzYXRF3t69VTtTXpJ1rDHRVVj9en869W4ULxyUMJs0BZ6FT9YRIhrvh6OoN0Vmm19Yk0ttHoV61qwAbQlrRq51giFlVsURW6hL2VJzy1i/wqM5+yI4X6gx3Zakde932O1IZ7yGc6VzBY4k+zZgSKL+tNLIE7hJODiT9AGERDQALdKtICMKKmVnpv5l+OWoq42Y6HVIYfTeTR8XoWAVDesYoIhvVQR1a4w4nYeX3lKtL/Niz"
 ["search_request_1"]=>
 string(372) "lec+udIG2WlLPPKVBIJef0VjqZ8RzVBxgM529jDSaBMLUrLplnOsRJI7SiLQuboRb3EsXK29IIReloRm1+WUwTQcp1eva/5UlZLtklaXXoHFpG749VXobnF3DBpDx7P2Lcw1JlAEydzvzSC4s+xJcJH1A8bOJF4isaVBTtnTk/VYGmZOWiRisPrvdM4ck2odIsVDQa170p5Yhb3j8JwX/xec2tYxw9YDnAym+UMaDBGTjZFIr0NFogoYtR/Ie8jI3C/nrMYmvYhQuBthKO1YVu/KOFMC+G34rH/QeJQk3ZgeJ46FT/1trwROBmbGEVs2USgDd6VtH+KbkV//o9tdPlUD3ykMXERbNXWyVsn0CjNHSMYgZnk="
 ["LDS_STATUS"]=>
 string(16) "xPsv+MwK1jNeKg=="
 ["LDS_LAST_URL"]=>
 string(416) "heY+u88X1ScUIvSLGYVVdg4woZsNjk8jndl3uynOYgsQV/KwmH6vAM4tTiLPqOlgNDUwS+6UPMID1JMpxOiL0DtdsQXsL+VwnYHkykvuS5fGun+7/USnLzY2G0IUnvvjF+gifgBWwNve+gngivURM96wEM2DBVk04P9xZMjXnqp2GzAUfWg2hra1XtUv2CkdLsBLQeNo6JhOgKrp56AgiWu6x9Amz9Ncphepq1RPAU7do5FVvgkCmXJA/CXIatWCjQKh+Ohwrr5LywdtOuFSGOfxLkkO5SGc6UTNYpQ+24haZPiOd7JLpwRCCyz/FhwsXEgQf6poCNTbxW/TvJ54OVA40CgBE0IIZ3WpXYG1N2YXVYpxH3X/Rwtc5Q4+fObt3p9Tt8P5RXHrdRLFBZlm8+3u3wEQoYH2"
}

Annual report of the American Historical Association - 1905 v. 2