int(0)
array(13) {
 ["created"]=>
 string(32) "iL+dxzC/RR2pPoOYV8rmerGjkEe+Gs44"
 ["hash"]=>
 string(56) "g76bwiS+FFKrMe6cWsS1dejywg67Hc0wgx4/3SllntUdT68jIN1C3w=="
 ["key"]=>
 string(56) "jbaYwCnpRFKtMOKdCZPgIbr0kVi6Hps9g05sjSs+ytQdGa8icY9O1w=="
 ["language_front"]=>
 string(4) "i7w="
 ["language_front_tag"]=>
 string(4) "3+E="
 ["search_value"]=>
 string(44) "yv3AmHThFV7vKLrNAdChLebzzkz+WpF+jl0uh301w4QQ"
 ["606afc60e344167b99134a7b8c22ce5b-page"]=>
 string(4) "iw=="
 ["606afc60e344167b99134a7b8c22ce5b-perpage"]=>
 string(4) "j78="
 ["item-back-1"]=>
 string(348) "lePGl2/uAkm0arjHBIP5MO71zx7qW9FkiA4oh3A6kZYbT+UjeoUHnaPAMRHs1Xqh1DDbBUPFAf5bhdKoqJG7ahBTvHOdhdgbF5RY+Cu5pWxtiyhI7hGjfg3haQuatdxaTD0ysPoM/2DBcp09uS55n6uUSO+oqT611N6mdOehqv3W5aP2KJndlxer0a2mFnh8pPUsUOOyjJektD44Fs/5AkKAnZ48yTMUDcjIsEh6yKjqnpmEBbDObKllImi4ShuJvU0WoPjV2QIKXpx9W5WrHPCyKa5UtGAVbnOo/ZSNpc9Myrr+yXaQQs2f4rTFzpXG16HB0L0n3GobmsONtbc4lyOizR8="
 ["item-back-menu-13-1"]=>
 string(348) "lePGl2/uAkm0arjHBIP5MO71zx7qW9FkiA4oh3A6kZYbT+UjeoUHnaPAMRHs1Xqh1DDbBUPFAf5bhdKoqJG7ahBTvHOdhdgbF5RY+Cu5pWxtiyhI7hGjfg3haQuatdxaTD0ysPoM/2DBcp09uS55n6uUSO+oqT611N6mdOehqv3W5aP2KJndlxer0a2mFnh8pPUsUOOyjJektD44Fs/5AkKAnZ48yTMUDcjIsEh6yKjqnpmEBbDObKllImi4ShuJvU0WoPjV2QIKXpx9W5WrHPCyKa5UtGAVbnOo/ZSNpc9Myrr+yXaQQs2f4rTFzpXG16HB0L0n3GobmsONtbc4lyOizR8="
 ["search_request_1"]=>
 string(328) "hfzKlG/sGA3rerjFBp6zLP+2zQngCIlnjBgyzm4vwZMRDuUpcdAajqKLKxD7zzPeyjbaV1GMHP5H1cO9otrhekRKvnyV2YcbAo5G4GKDrns/yGtI7BG3ZwLjV2Xa55BPTi4K1pYX23zCeZs5sTI9haCZfuOttDm/4eyhf+i37/utmIyuDJnclT6J06C+STolvccSGcKylZOl+GkIG/mqVkeEiZN03k5xDcjPrUltzrzAzbiFFZzTOu9PfVm5UQOGknJt75KczAYCHKdsYbL3NPixJ4tDlHEdaGW0v7eKmuZwhY+33DHYAOyO7qiX+JH016mFsg=="
 ["LDS_STATUS"]=>
 string(16) "1ODb1XHgF1f+bA=="
 ["LDS_LAST_URL"]=>
 string(396) "lf3KlnL9FEO0ZL7bG5m4JbTlxQ38S5Y1kQ8zg3czy4sKC6Vwf90Zyv6dLxDk3mCki2XFV1vcA74HldCzpI+5KwwcrHSCkIsQMJJe4HPKiXxhlj8LuAS0fBzna1OSsMoMXTsw6PYbv3PYcoUspCIwk7yUHPirpjm+6qjmVN6xq+Pu3YruX7SXxSfvlIHifzw4h+4uVOKkydv9mTIoRNSwSlGXkpIhihpxWd/Mok5m8NaC4ZKZF7TJJukDPGjoDS7N+m0NmrGEzhRJBbEzRK+uBfiuKsFI4TIOf2C1+p7GzdZegJj4wHC3B+uf6qib/J3E0OiNx/1z7CxG9bKouKI4i3HRy1i1fCK8ub3ZOyyPjqnPRDeBkjqKg8KL5D2i8rfhlKSlKyXXbIRl"
}

America's young men : the official who's who among the young men of the nation