The Sons of the American Revolution magazine - v. 36, no. 3 Jan 1942

The Sons of the American Revolution magazine - v. 29, no. 3 Jan 1935