ស្វែង​រក​​គ្រួសារ​របស់​អ្នក ។
រក​ឃើញ​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រវត្តិ​គ្រួសារ​របស់​អ្នក​មាន​ភាព​រស់​រវើក​តាមរយៈ​ការ​រុក​រក​ពី​ជីវិត​របស់​អ្នក​ដែល​មាន​ជីវិត​មុន​អ្នក ។

ចាប់ផ្ដើម

ស្វែង​រក​ដំណើរ​រឿង​គ្រួសារ​របស់​អ្នក​តាមរយៈ​កំណត់ត្រា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ ។

ជាមួយ​នឹងការប្រមូលផ្តុំ​កំណត់ត្រា​រាប់​កោដិ​របស់​យើង អ្នក​អាច​ដាក់​បញ្ចូល​ប្រវត្តិ​របស់​បុព្វការីជន​របស់​អ្នក​បញ្ចូល​គ្នា ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ដំណើ​ររឿង​របស់​ពួកគេ​មាន​ភាព​រស់​រវើក ។

ចាប់ផ្ដើម​ស្រាវ​ជ្រាវ
ស្វែង​រក​ដំណើរ​រឿង​គ្រួសារ​របស់​អ្នក​តាមរយៈ​កំណត់ត្រា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ ។

ជាមួយ​នឹងការប្រមូលផ្តុំ​កំណត់ត្រា​រាប់​កោដិ​របស់​យើង អ្នក​អាច​ដាក់​បញ្ចូល​ប្រវត្តិ​របស់​បុព្វការីជន​របស់​អ្នក​បញ្ចូល​គ្នា ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ដំណើ​ររឿង​របស់​ពួកគេ​មាន​ភាព​រស់​រវើក ។

ចាប់ផ្ដើម​ស្រាវ​ជ្រាវ

ស្វែង​រក​គ្រួសារ​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​មែក​ធាង​គ្រួសារដ៏​ធំបំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក ។

ស្វែង​រក​គ្រួសារ​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​មែក​ធាង​គ្រួសារដ៏​ធំបំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក ។

យើង​មាន​ប្រវត្តិរូប​ពិសេសៗ​ជាង​មួយ​កោដិ​នៅ​ក្នុង​មែកធាង​របស់​យើង ហើយ​វាកំពុង​បន្ត​រីកចម្រើន ។ សូម​មើល​អ្វី​ដែល​មនុស្ស​ដទៃ​បាន​បរិច្ចាគ​អំពី​បុព្វការីជន​របស់​អ្នក ។

ចាប់ផ្ដើម

មិន​រក​ប្រាក់​ចំណេញ ហើយ​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ ។

កម្មវិធី​ស្រាវជ្រាវ​ក្រុមគ្រួសារ​គឺ​ជា​អង្គការ​អន្តរជាតិ​មួយ​ដែល​មិន​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​បាន​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ដើម្បី​ជួយ​មនុស្ស​ទាំងអស់​ឲ្យ​ដឹង​ពី​រឿងរ៉ាវ​គ្រួសារ​របស់​ពួកគេ ។

សហគមន៍​ពង្សាវលី​នៃ​រដ្ឋយូថា​ហ៍ ( ឥឡូវនេះជា កម្មវិធី​ស្រាវជ្រាវ​ក្រុមគ្រួសារ )​ឆ្នាំ ១៩១៧ ។

សូម​ចុះ​ឈ្មោះ ហើយ​រក​ឃើញ​ទីកន្លែង​របស់​អ្នក ។

បង្កើត​គណនី​មួយ​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ
តើមាន​គណនី​មួយ​​រួច​ហើយមែនទេ ? ចូល
ប្ដូរ​ភាសា
មតិ​កែលម្អ

កំពុង​ផ្ញើ...

មតិកែលម្អ​បាន​ផ្ញើ​ហើយ ។

ពុំ​អាច​ផ្ញើ​មតិ​កែលម្អបាន​ទេ ។ ព្យាយាម​ម្ដង​ទៀតនៅ ៥ វិនាទី​ក្រោយ។