Een hartig woordje over indexering

8 July 2016  - by 

shake-hands_shutterstock_363406850Ongeacht het onderwerp in dit blog, als het over indexering gaat, zijn er altijd wel een of twee mensen die klagen dat een arbiter ze onbillijk behandeld heeft. Het is de meest voorkomende klacht van indexeerders. Maar als u de algehele toestand in het indexeren en arbitreren afmeet aan die opmerkingen, of aan uw eigen negatieve ervaringen, moeten we misschien eens een hartig woordje met u spreken.

Zo zit het eigenlijk

Om te beginnen moeten we de loftrompet over arbiters steken omdat ze zich onvermoeid inzetten voor het harde en soms ongewenste werk dat ertoe heeft geleid dat de indexen op FamilySearch.org van zo’n hoge kwaliteit zijn. Het werk van deze vrijwilligers wordt zeer op prijs gesteld, en we kunnen ze niet genoeg erkenning geven voor hun bijdrage. Het feit dat ze af en toe een vergissing begaan, is te verwachten. En dat hindert niet.

Bedenk wel dat zowel indexeren als arbitreren door vrijwilligers wordt gedaan. Niemand die dit werk doet, heeft op school geleerd hoe het moet, en niemand heeft er een diploma of certificaat voor behaald als bewijs dat hij of zij bevoegd is om dit werk te doen. Als FamilySearch dergelijke certificeringen van de vrijwilligers zou eisen, zouden we allemaal nog microfilms gebruiken om gegevens van onze voorouders op te zoeken.

De mensen geven om het indexeren, en de meesten nemen het serieus en doen hun uiterste best. Dus laten we niet aannemen dat de zeldzame negatieve ervaringen die we allemaal met arbitrage hebben gehad op de een of andere manier een weerspiegeling van het hele werk zijn. Dat zijn ze duidelijk niet. Dat gezegd hebbend, zijn er wel dingen die we kunnen en moeten doen om de kwaliteit van de gepubliceerde indexen te verbeteren.  

Indexeerders kunnen de instructies beter lezen en de tijd nemen om methodischer en nauwkeuriger te werk te gaan. Als ze een naam niet kunnen lezen of de benodigde instructie niet kunnen vinden, kunnen ze over de batch overleggen met een meer ervaren indexeerder, of kunnen er online een overlegbatch van maken, want er zijn allerlei toegewijde deskundigen online.indexing communities Indexeerders zouden zich verantwoordelijk moeten voelen om hun beste voetje voor te zetten en zouden voor het corrigeren van hun vergissingen niet op arbiters moeten vertrouwen.

Arbiters kunnen zich verbeteren door de zelfevaluatie voor arbiters te doen, de verstrekte aanbevelingen te bestuderen en op te volgen, en de tijd te nemen om heel bewust en voorzichtig te werk te gaan. Ondanks hun ervaring moeten zij toch de instructies voor elk project dat ze arbitreren helemaal lezen en begrijpen. Arbiters die niet indexeren zijn doorgaans degenen op wie kritiek wordt geleverd omdat ze vergissingen begaan. Alvorens batches uit een project te arbitreren, zou een arbiter eerste enkele batches uit dat project moeten indexeren om de unieke eigenaardigheden ervan te begrijpen. 

FamilySearch kan zich verbeteren door ernaar te streven om duidelijker en minder tegenstrijdige instructies te schrijven; de groepsleiders, de indexeringsleiders van de ring en de arbiters aan te blijven moedigen om zich minder op kwantiteit en meer op kwaliteit te concentreren; en aan oplossingen te werken waardoor indexeerders en arbiters meer kunnen samenwerken.

Nog een woordje over het percentage arbitrageresultaten

U hebt onlangs misschien vernomen dat het percentage arbitrageresultaten niet meer wordt vermeld. Nadat we heel veel indexeerders geênqueteerd hadden, waren we er achter gekomen dat een aantal indexeerders weliswaar persoonlijke voldoening aan dat cijfer ontleende en het gebruikte om zichzelf te motiveren, maar dat een veel groter aantal vrijwilligers van mening was dat het eerder een bestraffende dan een bemoedigende invloed had. Indexeerders die ernaar streven om zich te verbeteren, kunnen het werk van arbiters nog steeds nakijken en de arbitrageresultaten voor een bepaalde batch bekijken, maar die cijfers worden niet meer bij elkaar opgeteld om een algeheel percentage te vermelden.

Toen FamilySearch in 2011 voor het eerst begon dit percentage te vermelden, was dat in reactie op het verzoek van indexeerders die wilden weten hoe goed ze het deden. Hoewel het percentage daar snel een indruk van geeft, lieten teveel mensen dit hun gevoelens over het indexeren beïnvloeden en zelfs hun gevoel van eigenwaarde. Veel teveel mensen lieten zich door dit percentage overtuigen dat indexeren te moeilijk was en dat het hun vermogen te boven ging, of dat het frustrerend was en niet de moeite waard om mee verder te gaan.

Dit percentage bracht een uiterst bekwame indexeerder ertoe om een brief te schrijven waarin ze haar frustratie uitte, en de redenen waarom ze het indexeren opgaf. Ze gaf aan dat het indexeren voor haar een vorm van ontspanning was, maar dat de stress van haar arbitrageresultaten haar plezier vergalde. Dat is een tragische reactie. Dit was iemand die voldoening vond en een aanzienlijke bijdrage leverde maar het toen allemaal opgaf vanwege het arbitragepercentage.

Om heel eerlijk te zijn is het wel mogelijk dat er wat slechte arbitrage in enkele van haar batches was verricht, maar dat zou met of zonder dat percentage sowieso gebeurd zijn. En aangezien ze aan de slechte arbitrage niets kon doen, was het waarschijnlijk beter geweest als ze er nooit iets vanaf had geweten.

Door het arbitragepercentage te verwijderen, verliezen we iets dat waarde heeft, maar naar onze mening, en naar de mening van de meeste indexeerders die we geênqueteerd hebben, krijgen we er iets van belangrijke en grote waarde voor terug. Deze opmerking van een geênqueteerde lijkt het allemaal aardig samen te vatten.

‘Het is goed om te weten dat je vergissingen hebt gemaakt, maar er een cijfer aan geven, ontmoedigt me. Er zijn zoveel aspecten aan elk document dat de ene persoon zal vinden dat het zus is en een andere persoon dat het zo is, wat niet noodzakelijkerwijs betekent dat de indexeerder slecht werk levert. Je besteedt veel tijd aan het ontcijferen van het handschrift, en ik vond altijd dat ik mijn best deed en zeker was van wat ik invoerde. Het was een beetje een schok om de arbitrageresultaten te zien, wetend hoeveel tijd en moeite ik had gedaan.’

Wat gebeurt er als iets verkeerd gearbitreerd wordt?

Velen hebben ons gevraagd naar de doeltreffendheid van de knop Feedback. We houden bij hoeveel feedback individuele arbiters krijgen. Als dat erg veel is, nemen vertegenwoordigers van FamilySearch individueel contact op met die arbiters om ze extra hulp en instructie aan te bieden.

Daarnaast compenseert de zoekmachine van FamilySearch voor veel voorkomende transcriptiefouten (inclusief ontbrekende diakritische tekens, hoewel dat geen excuus is om ze niet goed te indexeren). Toekomstige verbeteringen zullen onder meer mogelijkheden omvatten om zowel de A- als B-indexeringswaarden doorzoekbaar te maken, gebruikers in staat te stellen correcties in gepubliceerde collecties aan te brengen, en misschien zelfs de vaardigheidsniveaus en persoonlijke onderzoeksinteressen van vrijwilligers te gebruiken om ze passende projecten aan te bieden. We zijn van plan er alles aan te doen om manieren te blijven vinden voor het vermijden van fouten, en voorkomende fouten te corrigeren.

Zoals altijd danken dankbare onderzoekers over de hele wereld u voor uw harde werk en voor uw toewijding aan het leveren van kwaliteit. Als u doorgaat met dit werk, verzoeken wij u om de projecten waaraan u werkt alstublieft zo goed mogelijk te begrijpen en geduld met uzelf en met anderen te hebben omdat we allemaal samen proberen deze magnifieke opdracht uit te voeren.

 

Comments are closed.